Поняття адміністративно-правового регулювання торгівельної діяльності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. – 2009. – № 3. – С. 657–660

Анотація

На основі аналізу юридичної літератури з теорії адміністративного права, вітчизняних джерел права сформовано поняття адміністративно-правового регулювання торгівельної діяльності, як заснованої на адміністративно-правових нормах, діяльності уповноважених державою суб’єктів публічного адміністрування, яка здійснюється адміністративними методами у визначених законодавством формах.
On the basis analysis of legal literature from the theory of administrative law, home sources of law is formed administrative norms of adjusting of auction activity, as based on administrative norms activity of authorized bases state subjects of public administration which is carried out by administrative methods indefinite by the legislation forms.
На основе анализа юридической литературы по теории административного права, отечественных источников права сформулировано определение административно- правового регулирования торговой деятельности, как основанной на административно-правовых нормах деятельности уполномоченных государством субъектов публичного администрирования, которая совершается административными методами в определенных законодательством формах.

Опис

Черниш, І. А. Поняття адміністративно-правового регулювання торгівельної діяльності [Електронний ресурс] / І. А. Черниш // Форум права. – 2009. – № 3. – С. 657–660 . – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2009-3/09hiartd.pdf.
Черниш І. А. "Поняття адміністративно-правового регулювання торгівельної діяльності." Форум права 3 (2009): 657-660.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, торгівля, адміністративно-правове регулювання, торгівельна діяльність, торговля, административно-правовое регулирование, торговая деятельность, trade, administrative and legal regulation, trade activity

Бібліографічний опис