Особливості застосування професійного сценарного планування в підготовці поліцейського

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 берез. 2020 р.). - Харків, 2020. - С. 91-94

Анотація

Автором розглянуто дев’ять послідовних етапів професійного сценарного планування як різновиду когнітивної діяльності щодо постановки цілей і завдань стосовно побудови особистого професійного майбутнього. Визначено мету, основні завдання та результати роботи на кожному з етапів. Визначено особливості проведення індивідуальних та групових занять на кожному із зазначених етапів.
The author considers nine successive stages of professional scenario planning as a kind of cognitive activity for setting goals and objectives for building a personal professional future. The purpose, main tasks and results of work at each of the stages are determined. The peculiarities of conducting individual and group classes at each of these stages are determined.
Автором рассмотрены девять последовательных этапов профессионального сценарного планирования как разновидности когнитивной деятельности по постановке целей и задач по построению личного профессионального будущего. Определены цели, задачи и результаты работы на каждом из этапов. Определены особенности проведения индивидуальных и групповых занятий на каждом из указанных этапов.

Опис

Мілорадова, Н. Е. Особливості застосування професійного сценарного планування в підготовці поліцейського / Н. Е. Мілорадова // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 берез. 2020 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2020. - С. 91-94.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Психологія. Рsychology. Психология, вищі навчальні заклади Міністерства внутрішніх справ України, высшие учебные заведения Министерства внутренних дел Украины, higher educational establishments within the system of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, когнітивна діяльність, когнитивная деятельность, cognitive activity, професійно-психологічне супроводження, professional psychological support, профессионально-психологическое сопровождение, підготовка поліцейських, подготовка полицейских, police training, Юридична психологія. Legal psychology. Юридическая психология

Бібліографічний опис