Протидія порушенням законності в міліції Української РСР у перший повоєнний рік

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Проблеми сучасної поліцеїстики : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 квіт. 2022 р.). - Харків, 2022. - С. 79 - 82

Анотація

В статті зазначається, що в перший повоєнний рік в діяльності міліції мали місце порушення законності, які виявлялися в незаконних методах ведення слідства, незаконного застосування зброї, зрощення з криміналітетом, насильства над громадянами аж до вбивств. Міністерство внутрішнії справ намагалося протидіяти цьому. Порушники закону віддавалися під суд військових трибуналів, а їхні керівники каралися у дисциплінарному порядку. В статье отмечается, что в первый послевоенный год в деятельности милиции имели место нарушения законности, выявляемые в незаконных методах ведения следствия, незаконного применения оружия, сращивания с криминалитетом, насилия над гражданами вплоть до убийств. Министерство внутренних дел пыталось противодействовать этому. Нарушители закона предавались суду военных трибуналов, а их руководители наказывались в дисциплинарном порядке. The article notes that in the first postwar year in the activities of the police there were violations of the law, which were manifested in illegal methods of conduct investigation, illegal use of weapons, merging with crime, violence against citizens up to killings. The Ministry of the Interior tried to counteract this. Violators of the law were brought to justice by military tribunals, and their leaders were disciplined.

Опис

Греченко В. А. Протидія порушенням законності в міліції Української РСР у перший повоєнний рік / В. А. Греченко // Проблеми сучасної поліцеїстики : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 квіт. 2022 р.). - Харків, 2022. - С. 79 - 82.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Історія. History. История, історія міліції України, история милиции Украины, history of the police of Ukraine, Українська РСР, міліція, протидія порушенням законності, Украинская ССР, Ukrainian SSR, милиция, police, противодействие нарушению законности, counteraction to violation of the law

Бібліографічний опис