Злочини проти інтелектуальної власності: кримінологічне дослідження : автореф. дис.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків

Анотація

Дисертацію присвячено дослідженню кримінологічних особливостей злочинів проти інтелектуальної власності та кримінологічних засад запобігання цим злочинам. Проаналізовано вітчизняний історичний досвід кримінально-правової охорони інтелектуальної власності та обґрунтовано доцільність виокремлення злочинів проти інтелектуальної власності у самостійний вид злочинів, а отже в окрему кримінологічну групу. Запропоновано авторське визначення дефініції «злочини проти інтелектуальної власності». Здійснено аналіз кількісно-якісних показників злочинів проти інтелектуальної власності, виявлені умови і причини, що детермінують ці злочини, встановлені кримінологічні риси особи злочинця у злочинах проти інтелектуальної власності. Досліджено загальносоціальні засади запобігання злочинів проти інтелектуальної власності та сформульовані пропозиції щодо удосконалення нормативної бази кримінально-правової охорони інтелектуальної власності в Україні з урахуванням світового досвіду. Охарактеризовано спеціально-кримінологічні засади запобігання злочинів проти інтелектуальної власності та запропоновані шляхи підвищення ефективності практичної діяльності суб’єктів протидії цим злочинам.
Dissertation is devoted to analyse of the criminological characteristics of crimes against intellectual property and analyse of the Criminological foundations of preventing these crimes. The historical experience of intellectual property protection by native criminal law is analyzed. It is substantiated expediency to share out crimes against intellectual property as a separate type of crimes and, therefore, as a separate criminological group. The author proposed the definition of «crimes against intellectual property» and emphasized the need to insert this term to the valid criminal law for correct qualification of this type of crimes. It is made the analysis of quantitative and qualitative indicators of crimes against intellectual property. The conditions and reasons that determine this type of crimes are found. The criminological characteristics of crimes against intellectual property offender are established. In this work general social principles of crimes against intellectual property prevention are studied. Proposals to improve criminal protection of intellectual property in Ukraine are formulated with taking into account the world experience. In dissertation specifically criminological principles of crimes against intellectual property prevention are characterized. Along with that, the ways to improve practice of bodies, which resist this type of crimes, are proposed.
Диссертация посвящена исследованию криминологических особенностей преступлений против интеллектуальной собственности и криминологических основ предупреждения этих преступлений. Проведён ретроспективный анализ отечественного исторического опыта уголовно-правовой охраны интеллектуальной собственности. Обоснована целесообразность выделения преступлений против интеллектуальной собственности в самостоятельный вид преступлений, а значит и самостоятельную криминологическую группу. Предложено авторское определение дефиниции «преступления против интеллектуальной собственности». Осуществлена криминологическая характеристика преступлений против интеллектуальной собственности. Проанализированы статистические показатели этих преступлений, установлена их динамика, сделан вывод о географических особенностях данных преступлений в стране, обусловленных уровнем экономического и научного потенциала различных регионов Украины. Определена внутренняя структура преступлений против интеллектуальной собственности. Установлены условия и причины, которые детерминируют эти преступления и проведена их классификация. Исследованы криминологические особенности личности преступника в преступлениях против интеллектуальной собственности путём анализа его социально-демографических, уголовно-правовых и моральнопсихологических черт. Определены основные направления повышения эффективности предупреждения преступлений против интеллектуальной собственности. Подчёркнуто, что основой деятельности по предупреждению этих преступлений является реформирование действующего уголовного законодательства, являющегося главным регулятором общественных отношений интеллектуальной собственности. Определён круг субъектов предупреждения данных преступлений и установлена актуальность создания в Украине системы специализированных субъектов предупреждения преступлений против интеллектуальной собственности.

Опис

Ломакіна, А. А. Злочини проти інтелектуальної власності: кримінологічне дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Анастасія Андріївна Ломакіна; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2017. - 18 с.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Автореферати дисертацій. Abstracts of Theses. Авторефераты диссертаций, 12.00.08, загальносоціальні заходи, запобігання злочинам, злочинність у сфері інтелектуальної власності, злочини проти інтелектуальної власності, кількісно-якісні показники, кримінально-правова охорона, кримінально-правовий захист, кримінологічна характеристика, особа злочинця, спеціально-кримінологічні заходи, general social principles, prevention of crime, crime in intellectual property, crimes against intellectual property, quantitative and qualitative indicators, criminal legal defence, criminal legal protection, criminological characteristics, offender’s identity, special social principles, общесоциальные меры, предупреждение преступлений, преступность в сфере интеллектуальной собственности, преступления против интеллектуальной собственности, количественно-качественные показатели, уголовно-правовая охрана, уголовно-правовая защита, криминологическая характеристика, личность преступника, специально-криминологические меры

Бібліографічний опис