Програмування як засіб оптимізації проведення слідчих (розшукових) дій органами Національної поліції України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 трав. 2019 р.). - Харків : ХНУВС, 2019. - С. 238-240

Анотація

Зазначено, що програми можуть активно використовуватись при вирішенні типових завдань, що виникають й в інших сферах правозастосовної діяльності органів Національної поліції України. Наприклад, щодо належного провадження у справах про адміністративні правопорушення в цілому, або ж проведенні заходів забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення чи превентивних (примусових) поліцейських заходів. Вказане зумовлене тим, що під час адміністративної діяльності органів національної поліції також виникають типові ситуації, відповідні їм типові тактичні завдання, що викликає необхідність застосування оптимального алгоритму їх вирішення.
It is noted that the programs can be actively used in solving typical problems that arise in other areas of law enforcement activities of the National Police of Ukraine. For example, regarding the proper proceedings in cases of administrative offenses in general, or the implementation of measures to ensure the proceedings in cases of administrative offenses or preventive (coercive) police measures. This is due to the fact that during the administrative activities of the national police bodies, typical situations also arise, corresponding to typical tactical tasks, which necessitates the use of an optimal algorithm for their solution.
Отмечено, что программы могут активно использоваться при решении типовых задач, возникающих и в других сферах правоприменительной деятельности органов Национальной полиции Украины. Например, относительно надлежащего производства по делам об административных правонарушениях в целом, или проведении мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях или превентивных (принудительных) полицейских мер. Указанное обусловлено тем, что при административной деятельности органов национальной полиции также возникают типовые ситуации, соответствующие им типичные тактические задачи, что вызывает необходимость применения оптимального алгоритма их решения.

Опис

Хань О. О. Програмування як засіб оптимізації проведення слідчих (розшукових) дій органами Національної поліції України / О. О. Хань // Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 трав. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Консультат. місія Європейського Союзу. — Харків : ХНУВС, 2019. - С. 238-240.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, програмування слідчих (розшукових) дій, слідчі (розшукові) дії, розслідування злочинів, криміналістичне програмування, программирование следственных (розыскных) действий, следственные (розыскные) действия, расследование преступлений, криминалистическое программирование, programming of investigative (detective) actions, investigative (search) actions, investigation of crimes, forensic programming

Бібліографічний опис