Глобалізація та міграційні процеси як фактори впливу на криміногенну ситуацію в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. – 2013. – № 3. – С. 60–64

Анотація

Розглянуто питання взаємозалежності світового міграційного руху населення та глобальних інформатизаційних процесів. Проаналізовано вплив міграційних процесів на криміналізацію суспільства, зокрема на прикладі України. Вказано на відсутність комплексного вивчення причин та передумов злочинності іноземців в Україні, а також шляхів та методів її попередження, відсутність системного аналізу та накопичення статистичних даних щодо поділу злочинних діянь іноземців.
The question of the interdependence of the global population migration and global information technology processes is examined. The impact of migration on the criminalization of society is analyzed, particularly in the case of Ukraine. The lack of a comprehensive study of the causes and conditions of foreigners crime in Ukraine, as well as the ways and methods of its prevention, the lack of systematic analysis and accumulation of statistics on the division of foreigners criminal acts are pointed out.
Рассмотрен вопрос взаимозависимости мирового миграционного движения населения и глобальных информатизационных процессов. Проанализировано влияние миграционных процессов на криминализацию общества, в частности на примере Украины. Указано на отсутствие комплексного изучения причин и предпосылок преступности иностранцев в Украине, а также путей и методов ее предупреждения, отсутствие системного анализа и накопления статистических данных по разделению преступных деяний иностранцев.

Опис

Буз, В. В. Глобалізація та міграційні процеси як фактори впливу на криміногенну ситуацію в Україні [Електронний ресурс] / В. В. Буз // Форум права. – 2013. – № 3. – С. 60-64. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2013_3_12.pdf.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, криміналізація, криминализация, criminalization, глобалізація, глобализация, globalization, міграційні процеси, миграционные процессы, migration, злочинність іноземців, преступность иностранцев

Бібліографічний опис