Щодо проблеми визначення сутності та змісту дисциплінарних проваджень як важливої гарантії реалізації трудових прав працівників

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Knowledge, Education, Law, Management. – 2021. – Vol. 2, № 7 (43). – P. 88-91

Анотація

Охарактеризовано зміст і розкрито значення трудових прав працівників. Опрацьовано сутність гарантій трудових прав і здійснено їх класифікацію. Установлено значення й особливості дисциплінарних проваджень як однієї з гарантій трудових прав працівників у сучасному трудовому праві України. Запропоновано авторське визначення поняття «дисциплінарне провадження». Зроблено висновок, що дисциплінарне провадження є гарантією того, що факт порушення працівником трудової дисципліни встановлюватиметься в повному обсязі, а застосовувані до нього заходи дисциплінарного впливу, зокрема звільнення, матимуть об’єктивний характер, відповідний ступеню провини. Тобто дисциплінарне провадження не просто декларує необхідність проведення аналізу кожного окремого випадку порушення трудової дисципліни, а уособлює обов’язок роботодавця приймати рішення про негативну зміну статусу працівника й обмеження його прав виключно в разі встановлення об’єктивних причин, умов та обставин вчинення дисциплінарного проступку.
The article, based on the analysis of scientific views of scientists and the norms of current legislation, describes the content and reveals the importance of labor rights of employees. The essence of labor rights guarantees has been worked out and their classification has been carried out. The significance and features of disciplinary proceedings as one of the guarantees of labor rights of employees in modern labor law of Ukraine are established. The author's definition of the concept of disciplinary proceedings is offered. It is concluded that disciplinary proceedings are a guarantee that the employee's violation of labor discipline will be established in full, and the disciplinary measures applied to him, in particular, dismissal, will be objective in nature, corresponding to the degree of guilt. That is, disciplinary proceedings not only declare the need to analyze each case of violation of labor discipline, but embodies the obligation of the employer to decide on a negative change in the status of the employee and limit his rights only if the objective reasons, conditions and circumstances of disciplinary misconduct.
Охарактеризовано содержание и раскрыто значение трудовых прав работников. Проработана сущность гарантий трудовых прав и осуществлена ​​их классификация. Установлены значения и особенности дисциплинарных производств как одной из гарантий трудовых прав работников в современном трудовом праве Украины. Предложено авторское определение понятия «дисциплинарное производство». Отмечено, что дисциплинарное производство является гарантией того, что факт нарушения работником трудовой дисциплины будет устанавливаться в полном объеме, а применяемые к нему меры дисциплинарного воздействия, в частности увольнения, будут иметь объективный характер, соответствующий степени вины. То есть дисциплинарное производство не просто декларирует необходимость проведения анализа каждого частного случая нарушения трудовой дисциплины, а олицетворяет обязанность работодателя принимать решение об негативном изменении статуса работника и ограничении его прав исключительно в случае установления объективных причин, условий и обстоятельств совершения дисциплинарного проступка.

Опис

Глушкова, Д. Щодо проблеми визначення сутності та змісту дисциплінарних проваджень як важливої гарантії реалізації трудових прав працівників / Дар’я Глушкова // Knowledge, Education, Law, Management. – 2021. – Vol. 2, № 7 (43). – P. 88-91. - DOI: https://doi.org/10.51647/kelm.2021.7.2.16.

Ключові слова

Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, трудові права, labor rights, трудовые права, працівник, employee, работник, трудові правовідносини, labor legal relations, трудовые правоотношения, трудова дисципліна, labor discipline, трудовая дисциплина, дисциплінарне провадження, disciplinary proceedings, дисциплинарное производство, гарантії, guarantees, гарантии

Бібліографічний опис