Поняття взаємодії дільничних інспекторів міліції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. – 2009. – № 2. – С. 202–206

Анотація

Розглядаються питання визначення поняття взаємодії дільничних інспекторів міліції. Зроблено аналіз поняття взаємодії, а також аналіз існуючих точок зору юристів різних галузей права. Внаслідок дослідження всіх можливих аспектів «взаємодії» автор пропонує варіант власного визначення.
The questions of definition of interaction of local policemen are considered. The analysis of interaction concept, and also the analysis of the existing points of view of lawyers of different branches of the right is carried out. As a result of research of all possible aspects of «interaction » by the author the variant of own definition is offered.
Рассматриваются вопросы определения понятия взаимодействия участковых инспекторов милиции. Проведен анализ понятия взаимодействия, а также анализ существующих точек зрения юристов разных отраслей права. Вследствие исследования всех возможных аспектов «взаимодействия» автор предлагает вариант собственного понятия.

Опис

Корінь, Д. О. Поняття взаємодії дільничних інспекторів міліції [Електронний ресурс] / Д. О. Корінь // Форум права. – 2009. – № 2. – С. 202–206 . – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2009-2/09kdodim.pdf.
Корінь Д. О. "Поняття взаємодії дільничних інспекторів міліції."Форум права 2 (2009): 202-206.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, органы внутренних дел, взаємодія, дільничі інспектори міліції, участковые инспектора милиции, взаимодействие, local policeman

Бібліографічний опис