Сучасний стан нормативного забезпечення та доктринального вивчення загальних засад реорганізації юридичної особи

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. 98-й річниці від дня народження О. А. Пушкіна (м. Вінниця, 19 трав. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 439-443

Анотація

Розглянуто питання про сутність, види, форми та наслідки реорганізації юридичних осіб за законодавством України. Відповідне питання має бути вирішене напрацюванням правозастосовною практикою та правовою доктриною єдиного розуміння категорії «реорганізація», її форм та наслідків здійснення.
The question of the essence, types, forms and consequences of reorganization of legal entities under the legislation of Ukraine. The relevant issue should be resolved by developing a unified understanding of the category "reorganization", its forms and consequences of implementation through law enforcement practice and legal doctrine.
Рассмотрены вопросы о сущности, видах, формах и последствиях реорганизации юридических лиц по законодательству Украины. Соответствующий вопрос должен быть решен наработкой правоприменительной практикой и правовой доктриной единого понимания категории реорганизация, ее форм и последствий осуществления.

Опис

Ключові слова

реорганізація, reorganization, реорганизация, реорганізація юридичної особи, reorganization of a legal entity, реорганизация юридического лица, нормативне забезпечення, regulatory support, нормативное обеспечение

Бібліографічний опис

Ступак, Т. С. Сучасний стан нормативного забезпечення та доктринального вивчення загальних засад реорганізації юридичної особи / Тетяна Сергіївна Ступак // Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. 98-й річниці від дня народження О. А. Пушкіна (м. Вінниця, 19 трав. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Харків. обл. осередок Всеукр. громад. орг. «Асоціація цивілістів України», Наук. парк «Наука та безпека». – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 439-443.