Правоохоронна складова протидії наркозлочинності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917–2017 рр.) : зб. наук. ст. і тез доп. на наук.-практ. конф. до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові (м. Харків, 25 листоп. 2017 р.). – Харків, 2017. – С. 89-90

Анотація

Акцентовано увагу на посиленні профілактичних заходів щодо протидії наркозлочинності в рамках державної кримінально-правової політики у галузі боротьби зі злочинністю в цілому та з її найбільш небезпечними проявами, а також на загальну кримінологічну підготовку в юридичних навчальних закладах відповідних фахівців для правоохоронних органів.
The magnification of prevention actions concerning counteraction of drug crimes within the framework of the state criminally and legal policy in the field of combating crime in general and its most dangerous manifestations, as well as general criminal training in law educational establishments of appropriate specialists for law enforcement agenciesare concentration on.
Акцентировано внимание на усиление профилактических мероприятий по противодействию наркопреступности в рамках государственной уголовно-правовой политики в области борьбы с преступностью в целом и с ее наиболее опасными проявлениями, а также на общую криминологическую подготовку в юридических учебных заведениях соответствующих специалистов для правоохранительных органов.

Опис

Гладкова О. Є. Правоохоронна складова протидії наркозлочинності / Євгенія Олексіївна Гладкова // Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917–2017 рр.) : зб. наук. ст. і тез доп. на наук.-практ. конф. до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові (м. Харків, 25 листоп. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 89-90.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, наркозлочинність, профілактика наркозлочинності, протидія наркозлочинності, наркопреступность, профилактика наркопреступности, противодействие наркопреступности, drug crimes, prevention of drug crimes, counteraction of drug crimes

Бібліографічний опис