Щодо сутності корупції: аналіз міжнародних стандартів кримінального судочинства та законодавства України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Європейські перспективи. - 2018. - №1. - С. 129-135

Анотація

Здійснено аналіз міжнародних та вітчизняних нормативно-правових актів, а також довідкової літератури щодо визначення поняття «корупція». Досліджено передумови її виникнення, заходи протидії на різних етапах державно-правового розвитку України. Наголошено, що корупція виступає як складне системне та соціальне явище, яке в даний час продовжує існувати практично у всіх країнах світу. Надано власне бачення сутності корупції.
An analysis of international and domestic normative legal acts, as well as reference literature on the definition of “corruption” is underway. The conditions of its occurrence, measures of counteraction at various stages of state-legal development of Ukraine are investigated. On the basis of this, it is concluded that corruption is a complex systemic and social phenomenon, which currently continues to exist in almost all countries of the world. Own vision of the essence of corruption is given.
Проведен анализ международных и отечественных нормативно-правовых актов, а также справочной литературы по определению понятие "коррупция". Исследованы предпосылки ее возникновения, меры противодействия на разных этапах государственно-правового развития Украины. Коррупция выступает как сложное системное и социальное явление, которое в настоящее время продолжает существовать практически во всех странах мира. Дано собственное видение сущности коррупции.

Опис

Ключові слова

корупція, corruption, коррупция, протидія корупції, anti-corruption, противодействие коррупции, законодавство, legislation, законодательство, історико-правовий аналіз, historical and legal analysis, историко-правовой анализ

Бібліографічний опис

Льозний, О. А. Щодо сутності корупції: аналіз міжнародних стандартів кримінального судочинства та законодавства України / Льозний Олег Анатолійович // Європейські перспективи. - 2018. - №1. - С. 129-135.