Професійна компетентність фахівця як психологічна категорія

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 262-264.

Анотація

Авторами зазначено, що узагальнення науково-психологічних джерел з проблеми професійної компетентності фахівця дозволяє стверджувати наступне. Професійна компетентність – результат професійного розвитку, яка за змістом менше, ніж професіоналізм, але наявна тенденція ототожнювати ці поняття. Професійна компетентність має свою структуру, що виражається у складових та має відповідні показники (характеристики). Професійна компетентність фахівця може бути сформована на різних рівнях, що може бути досліджено за допомогою різноманітних критеріїв. Такі дослідження відбуваються у психології у межах структурної та функціональної парадигм. Концепція професійної компетентності з успіхом використовується для пояснення і прогнозу поведінки фахівців різних категорій, зокрема правоохоронців.
The authors noted that the generalization of scientific and psychological sources on the problem of professional competence of a specialist allows us to state the following. Professional competence is the result of professional development, which is less than professionalism in content, but there is a tendency to equate these concepts. Professional competence has its own structure, expressed in components and corresponding indicators (characteristics). The professional competence of a specialist can be formed at different levels, which can be examined using various criteria. Such research takes place in psychology within the framework of structural and functional paradigms. The concept of professional competence is successfully used to explain and predict the behavior of specialists of various categories, in particular, law enforcement officers.
Авторами отмечено, что обобщение научно-психологических источников по проблеме профессиональной компетентности специалиста позволяет утверждать следующее. Профессиональная компетентность – результат профессионального развития, которая по содержанию меньше, чем профессионализм, но есть тенденция отождествлять эти понятия. Профессиональная компетентность имеет свою структуру, выражающуюся в составляющих и соответствующие показатели (характеристики). Профессиональная компетентность специалиста может быть сформирована на разных уровнях, что может быть исследовано с помощью различных критериев. Такие исследования проходят в психологии в рамках структурной и функциональной парадигм. Концепция профессиональной компетентности с успехом используется для объяснения и прогноза поведения специалистов разных категорий, в частности, правоохранителей.

Опис

Ларіонова, І. Т. Професійна компетентність фахівця як психологічна категорія / І. Т. Ларіонова, М. В. Іншеков // Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – С. 262-264.

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, професійна компетентність, профессиональная компетентность, professional competence, професіоналізм, профессионализм, professionalism, професіонал, профессионал, professional, професіональні відносини, профессиональные отношения, professional relationship

Бібліографічний опис