Електронна (цифрова) інформація: сучасний стан і перспективи розвитку криміналістики

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми кримінального процесу та криміналістики : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 29 жовт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 248-250

Анотація

Зазначено, що електронна (цифрова) інформація як невід’ємний атрибут сучасної злочинної й криміналістичної діяльності визначає перспективи розвитку криміналістики, особливо поширення теорії «комп’ютерної криміналістики» як науки, основною метою якої називають вилучення даних з електронних доказів, обробку їх у розвідувальні дані та представлення результатів для судового розслідування.
It is noted that electronic (digital) information as an integral attribute of modern criminal and forensic activity determines the prospects of criminology, especially the spread of the theory of "computer forensics" as a science, the main purpose of which is to extract data from electronic evidence, processing them into intelligence and presentation of results for judicial investigation.
Отмечено, что электронная (цифровая) информация как неотъемлемый атрибут современной преступной и криминалистической деятельности определяет перспективы развития криминалистики, особенно распространение теории «компьютерной криминалистики» как науки, основной целью которой называют извлечение данных из электронных доказательств, обработку их в разведывательных данные и представление результатов судебного расследования.

Опис

Матюшкова, Т. П. Електронна (цифрова) інформація: сучасний стан і перспективи розвитку криміналістики / Тетяна Петрівна Матюшкова // Актуальні проблеми кримінального процесу та криміналістики : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 29 жовт. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ., Ташкент. держ. юрид. ун-т. – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 248-250.

Ключові слова

Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, електронна (цифрова) інформація, электронная (цифровая) информация, electronic (digital) information, електронні (цифрові) сліди злочину, электронные (цифровые) следы преступления, electronic (digital) traces of the crime, діджиталізація, диджитализация, digitalization

Бібліографічний опис