Проблемні питання вдосконалення кримінального процесуального законодавства у сучасному стані

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Кримінальний процес та криміналістика: сучасний стан та перспективи: тези доп. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 26 листоп. 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 15-18.

Анотація

Зауважено, що чинний Кримінальний процесуальний кодекс України не тільки приніс демократичні перетворення але й вимагає усунення недоліків поспішного реформування правоохоронної діяльності та вдосконалення окремих інститутів кримінального процесу. It is noted that the current Criminal Procedure Code of Ukraine has not only brought about democratic transformations but also requires the elimination of shortcomings in the hasty reform of law enforcement and improvement individual institutions of the criminal process. Замечено, что действующий Уголовный процессуальный кодекс Украины не только принес демократические преобразования, но требует устранения недостатков поспешного реформирования правоохранительной деятельности и совершенствования отдельных институтов уголовного процесса.

Опис

Бандурка, О. М. Проблемні питання вдосконалення кримінального процесуального законодавства у сучасному стані / Олександр Маркович Бандурка // Кримінальний процес та криміналістика: сучасний стан та перспективи: тези доп. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 26 листоп. 2020 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2020. – С. 15-18.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Кримінальний процесуальний кодекс України, Criminal Procedure Code of Ukraine, Уголовный процессуальный кодекс Украины

Бібліографічний опис