Окремі аспекти здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Шляхи удосконалення досудового розслідування: організаційно-правові аспекти : матеріали наук.-практ. круглого столу (м. Харків, 24 жовт. 2019 р.). - Харків, 2019. - С. 103-105

Анотація

Наводиться перелік повноважень слідчого судді та межі здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб на стадії досудового розслідування.
The list of powers of the investigating judge and the limits of judicial control over the observance of the rights, freedoms and interests of persons at the stage of pre-trial investigation are given.
Приводится список возможностей следственного судьи и пределы реализации им судебного контроля за соблюдением прав, свобод и интересов лиц на стадии досудебного расследования.

Опис

Кошло, І. С. Окремі аспекти здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні / Іванна Сергіївна Кошло // Шляхи удосконалення досудового розслідування: організаційно-правові аспекти : матеріали наук.-практ. круглого столу (м. Харків, 24 жовт. 2019 р.) / МВС України ; Харків. нац. ун-т внутр. справ, Фак. № 1 (з підготовки слідчих), Каф. кримінал. процесу та організації досуд. слідства. - Харків, 2019. - С. 103-105.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, дотриманням прав, свобод та інтересів учасників кримінального провадження, кримінальне провадження, судовий контроль, слідчий суддя, учасники кримінального провадження, досудове розслідування, судебный контроль, следственный судья, повноваження, полномочия, judicial control, investigating judge

Бібліографічний опис