Економічні наслідки корупції в Україні та чинники їх подолання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Протидія корупції: правове регулювання і практичний досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 3 груд. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 52-54

Анотація

Проаналізовано економічні наслідки корупції в Україні. Наголошено, що основними чинниками подолання корупції є досконале антикорупційне законодавство і дієві антикорупційні органи, які зможуть забезпечити реалізацію закладеного у них потенціалу лише при умові завершення судової реформи і збереженні у вищого керівництва держави політичної волі щодо боротьби з корупцією.
The economic consequences of corruption in Ukraine are analyzed. It is emphasized that the main factors in overcoming corruption are perfect anti-corruption legislation and effective anti-corruption bodies, which will be able to ensure the realization of their potential only if judicial reform is completed and the top leadership of the state maintains political will to fight corruption.
Проанализированы экономические последствия коррупции в Украине. Отмечено, что основными факторами преодоления коррупции являются совершенное антикоррупционное законодательство и действенные антикоррупционные органы, которые смогут обеспечить реализацию заложенного в них потенциала только при условии завершения судебной реформы и сохранении у высшего руководства государства политической воли по борьбе с коррупцией.

Опис

Сапич, В. І. Економічні наслідки корупції в Україні та чинники їх подолання / Вадим Іванович Сапич, Надія Миколаївна Сапич // Протидія корупції: правове регулювання і практичний досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 3 груд. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 52-54.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Економічні науки. Економічна безпека. Economics. Economic Security. Экономические науки. Экономическая безопасность, корупція, коррупция, corruption, протидія корупції, противодействие коррупции, anti-corruption, економічні наслідки, экономические последствия, economic consequences, чинники подолання корупції, факторы преодоления коррупции, factors in overcoming corruption

Бібліографічний опис