Види трансформаційних процесів у сучасній державі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасні проблеми адміністративного права та процесу : тези доп. учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 черв. 2017 р.). – Харків, 2017. – С. 151-153

Анотація

Відзначено, що до основних різновидів трансформаційних процесів сучасної державно-правової дійсності слід віднести такі процеси, як модернізація, демократизація та глобалізація. Визначено, що політичні процеси тісно пов’язані між собою, але при цьому, відрізняються один від одного своїми джерелами, динамікою, ступенем керованості, а також масштабами інституціональних і соціокультурних змін.
It is noted that such processes as modernization, democratization and globalization should be included among the main types of transformational processes of the modern state and legal reality. It was determined that political processes are closely related to each other, but at the same time, they differ from each other in their sources, dynamics, degree of control, as well as the scale of institutional and socio-cultural changes.
Отмечено, что к основным разновидностям трансформационных процессов современной государственно-правовой действительности следует отнести такие процессы, как модернизация, демократизация и глобализация. Определено, что политические процессы тесно связаны между собой, но при этом отличаются друг от друга своими источниками, динамикой, степенью управляемости, а также масштабами институциональных и социокультурных изменений.

Опис

Пампура, М. В. Види трансформаційних процесів у сучасній державі / Максим Валерійович Пампура // Сучасні проблеми адміністративного права та процесу : тези доп. учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 черв. 2017 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ, каф. адмін. права і процесу ф-ту № 3. – Харків, 2017. – С. 151-153.

Ключові слова

Держава і право. State and Law. Государство и право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, держава, state, государство, трансформаційний процес, transformational process, трансформационный процесс, модернізація, modernization, модернизация, демократизація, democratization, демократизация, глобалізація, globalization, глобализация, політична трансформація, political transformation, политическая трансформация, політичний процес, political process, политический процесс

Бібліографічний опис