Управління органами Національної поліції України : підручник

Abstract
У підручнику знайшли своє відображення сучасні теоретичні напрацювання українських і зарубіжних науковців щодо принципів, методів, структури управління органами поліції і самого об’єкта управління, враховані основні концепції та положення сучасного рівня розвитку діяльності органів поліції, сучасний підхід щодо створення цілісної, ефективної і гнучкої системи управління органами поліції, вироблення оптимальної моделі прийняття та реалізації управлінських рішень. Підручник буде корисним курсантам, слухачам, ад’юнктам, аспірантам, докторантам, викладачам вищих навчальних закладів МВС України зі специфічними умовами навчання, керівному складу органів та підрозділів поліції, практичним працівникам, а також усім, хто цікавиться проблемами правоохоронної та правозахисної діяльності. Основні положення даного підручника можуть бути використані у системі службової підготовки та підвищення кваліфікації працівників поліції.
The textbook reflects modern theoretical developments of Ukrainian and foreign scientists regarding the principles, methods, structure of management of police bodies and the object of management itself, takes into account the basic concepts and provisions of the current level of development of police activities, a modern approach to creating a coherent, effective and flexible system of police management, elaboration of an op-ed model of making and implementing management decisions. The textbook will be useful to cadets, students, adjuncts, graduate students, doctoral students, teachers of higher educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine with specific conditions of training, senior management of police bodies and units, practitioners, as well as anyone interested in law enforcement and human rights activities. The main provisionsof this textbook can be used in the system of professional training and advanced training of police officers.
В учебнике отражены современные теоретические наработки украинских и зарубежных ученых относительно принципов, методов, структуры управления органами полиции и самого объекта управления, учтены основные концепции и положения современного уровня развития деятельности органов полиции, современный подход к созданию целостной, эффективной и гибкой системы управления органами полиции, выработки оп-ной модели принятия и реализации управленческих решений. Учебник будет полезным курсантам, слушателям, адъюнктам, аспирантам, докторантам, преподавателям высших учебных заведений МВД Украины со специфическими условиями обучения, руководящему составу органов и подразделений полиции, практическим работникам, а также всем, кто интересуется проблемами правоохранительной и правозащитной деятельности. Основные положения данного учебника могут быть использованы в системе служебной подготовки и повышения квалификации работников полиции.
Description
Управління органами Національної поліції України : підручник / [О. М. Бандурка, О. І. Безпалова, О.В. Джафарова та ін. ; передм. В. В. Сокуренка], за заг. ред. В. В. Сокуренка ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : Стильна типографія, 2017. - 580 с. - (100-річчя підготовки охоронців правопорядку у Харкові 1917-2017 рр.).
Keywords
Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Україна. Ukraine. Украина, Навчальні видання. Educational edition. Учебные издания, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, поліція, police, полиция, управління, управление, management, public management, органи поліції, органы полиции, правове забезпечення, правовое обеспечение, інформаційно-аналітичне забезпечення, информационно-аналитическое обеспечение, керівник, руководитель, manager, information and analytical support, legal support, 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові
Citation