Презумпція невинуватості як галузевий принцип кримінального судочинства та її нормативний зміст

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. – 2010. – № 4 (36). – С. 163-166

Анотація

Розглянуто нормативний зміст принципу презумпції невинуватості, особливості дії даного галузевого принципу у часі. Указано на неузгодженість окремих положень чинного кримінально-процесуального законодавства із вимогами, що встановлюються названим процесуальним принципом.
Lеgаl content оf presumption оf іnnосеnсе, раrtiсularities оf іts function in time are viewed. The inconsistency between criminal procedural law positions and requirements established by presumption of innocence is роіnted out.
Рассмотрено нормативное содержание принципа презумпции невиновности, особенности действия данного принципа во времени. Указано на несоответствие отдельных положений уголовно-процессуального законодательства требованиям, установленным данным процессуальним принципом.

Опис

Кочура, А. В. Презумпція невинуватості як галузевий принцип кримінального судочинства та її нормативний зміст / А. В. Кочура // Право і безпека. – 2010. – № 4 (36). – С. 163-166.
Кочура А. В. "Презумпція невинуватості як галузевий принцип кримінального судочинства та її нормативний зміст." Право і Безпека 4 (2010): 163-166.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, презумпція, legal presumptions, presumption, презумпция, принцип презумпції невинуватості, принцип презумпции невиновности, presumption оf innocence, принципи кримінального процесу, принципы уголовного процесса, principles of criminal procedure

Бібліографічний опис