Щодо дослідження місця Національної поліції України в системі органів публічної адміністрації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Науковий вісник публічного та приватного права. - 2017. - Вип. 4. - С. 201-206

Анотація

У статті здійснено науковий аналіз запровадження в юридичну термінологію поняття «органи публічної адміністрації», оскільки це пов’язано із впровадженням нової «ідеології» діяльності органів публічної адміністрації та наданням цій діяльності обслуговуючого публічно-сервісного характеру. Визначено основні ознаки, що визначають належність суб’єктів до органів публічної адміністрації та з’ясовано місце Національної поліції України серед них. Під час дослідження місця Національної поліції України в системі органів публічної адміністрації основний акцент зроблено на публічно-сервісній діяльності.
The article analyzes the introduction of the term “public administration bodies” into legal terminology, as it is related to the introduction of a new “ideology” of the activities of public administration bodies and the provision of this activity by the public service servant. The main features determining the belonging of the subjects to the bodies of public administration are determined and the place of the National Police of Ukraine is determined among them. Investigating the place of the National Police of Ukraine in the system of public administration bodies, the main focus is on public service activities.
В статье осуществлён научный анализ введения в юридическую терминологию понятия «органы публичной администрации», поскольку это связано с внедрением новой «идеологии» деятельности органов публичной администрации и приданием этой деятельности обслуживающего публично-сервисного характера. Определены основные признаки, определяющие принадлежность субъектов к органам публичной администрации, и выяснено место Национальной полиции Украины среди них. В исследовании места Национальной полиции Украины в системе органов публичной администрации основной акцент сделан на публично-сервисной деятельности.

Опис

Ключові слова

Національна поліція України, National Police of Ukraine, Национальная полиция Украины, поліція, police, полиция, органи публічної адміністрації, bodies of public administration, органы публичной администрации, публічно-сервісна діяльність, public service activity, публично-сервисная деятельность

Бібліографічний опис

Троян, В. А. Щодо дослідження місця Національної поліції України в системі органів публічної адміністрації / Троян В. А. // Науковий вісник публічного та приватного права. - 2017. - Вип. 4. - С. 201-206.