Організаційно-правові аспекти використання сучасних інформаційних технологій в службовій діяльності територіальних органів поліції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Порівняльно-аналітичне право. - 2017. - № 3. - С. 169-172

Анотація

У статті проведено аналіз правових засад інформаційного забезпечення службової діяльності органів поліції України. Розглянуто зміст та особливості функціонування спеціалізованих інформаційних систем в поліцейській діяльності, а також визначено основні переваги впровадження сучасних інформаційних технологій в діяльності поліції. Автором робиться висновок про те, що в Україні необхідно удосконалювати міжвідомчу систему інформаційного забезпечення відповідно до вимог міжнародних стандартів. В наслідок чого, в статті запропоновано основні шляхи удосконалення правового регулювання інформаційного забезпечення в Національній поліції України.
The article analyzes the legal foundations of information support for official activities of the police of Ukraine. The content and peculiarities of the functioning of specialized information systems in police activity are considered, as well as the main advantages of introducing modern information technologies in the police activity. The author concludes that in Ukraine it is necessary to improve the interdepartmental system of information support in accordance with the requirements of international standards. As a result, the article suggests the main ways to improve the legal regulation of information support in the National Police of Ukraine.
В статье проведен анализ правовых основ информационного обеспечения служебной деятельности органов полиции Украины. Рассмотрены содержание и особенности функционирования специализированных информационных систем в полицейской деятельности, а также определены основные преимущества внедрения современных информационных технологий в деятельности полиции. Автором делается вывод о том, что в Украине необходимо совершенствовать межведомственную систему информационного обеспечения в соответствии с требованиями международных стандартов. В результате чего, в статье предложены основные пути совершенствования правового регулирования информационного обеспечения в Национальной полиции Украины.

Опис

Шорохова Г. М. Організаційно-правові аспекти використання сучасних інформаційних технологій в службовій діяльності територіальних органів поліції [Електронний ресурс] / Г. М. Шорохова // Порівняльно-аналітичне право. - 2017. - № 3. - С. 169-172. - Режим доступу: http://www.pap.in.ua/3_2017/52.pdf.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, поліція, police, полиция, правове регулювання, інформаційні технології, інформаційне забезпечення, інтегрована інформаційно-пошукова система, кіберпростір, legal regulation, information technologies, information support, integrated information retrieval system, cyberspace, правовое регулирование, информационные технологии, информационное обеспечение, интегрированная информационно-поисковая система, киберпространство

Бібліографічний опис