Перспективи впровадження зарубіжного досвіду використання ДНК-обліків у практику України

dc.contributor.authorГусєва, В. О.
dc.contributor.authorHusieva, V. O.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0001-8614-1573
dc.date.accessioned2021-11-18T09:22:07Z
dc.date.available2021-11-18T09:22:07Z
dc.date.issued2021
dc.descriptionГусєва, В. О. Перспективи впровадження зарубіжного досвіду використання ДНК-обліків у практику України / В. О. Гусєва // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2021. – № 2 (119). – С. 121-131. – DOI: https://doi.org/10.33270/01211192.121.uk_UA
dc.description.abstractМета дослідження – аналіз зарубіжного досвіду використання ДНК-обліків під час розслідування кримінальних правопорушень й обґрунтування можливості та доцільності його застосування в Україні. Методологія. Для досягнення поставленої мети використано спеціальні методи дослідження, а саме: метод системного аналізу, порівняльно-правовий, системно-структурний і метод прогнозування. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що на підставі аналізу міжнародних правових актів, нормативно-правових актів деяких зарубіжних країн, а також наукових праць вітчизняних та іноземних вчених визначено основні дискусійні питання, що стосуються наповнення, функціонування та використання обліків генетичних ознак людини в Україні. За результатами аналізу сформульовано пропозиції щодо усунення визначених проблемних питань, а також реформування законодавства в контексті досліджуваного питання. Висновки. Обґрунтовано наукову позицію стосовно того, що ефективним способом розв’язання проблемних питань, пов’язаних із функціонуванням і використанням генетичних обліків людини в Україні є вивчення та впровадження передового іноземного досвіду, адже більшість країн почали формувати обліки ще наприкінці попереднього століття. Доведено, що реформування й удосконалення практики наповнення, функціонування та санкціонованого використання обліків генетичних ознак людини має здійснюватися шляхом прийняття спеціального закону. Акцентовано, що в процесі визначення ДНК-профілів категорій осіб, які підлягають реєстрації в обліку генетичних ознак людини, слід спрямувати увагу на безвісно відсутніх особах, а також на тих, кого внаслідок наявності психічних розладів чи старечої деменції неодноразово розшукували органи Національної поліції за фактом їх безвісного зникнення. Констатовано, що розроблення та впровадження законопроєкту мають цілком узгоджуватися зі стратегією розвитку правоохоронних органів, а витрати на реалізацію всіх законодавчих ініціатив повинні закладатися в державний бюджет відповідного року.uk_UA
dc.description.abstractThe purpose of the study is to evaluate foreign experience in the use of DNA records in the investigation of criminal offenses and to substantiate the possibility and feasibility of its use in Ukraine. Methodology. To achieve this goal, the author used special research methods, namely: the method of system analysis, comparative law, system-structural and forecasting method. The scientific novelty of the study is that based on the analysis of international legal acts, regulations of some foreign countries, as well as scientific works of domestic and foreign scientists identified the main issues related to the content, functioning and use of human genetic traits in Ukraine. Taking into account the analysis, the author formulated proposals to eliminate certain problematic issues, as well as proposals for reforming the legislation in the context of the research issue. Conclusions. The author substantiates the scientific position that the effective way to solve problems related to the functioning and use of human genetic records in Ukraine is to study and implement best foreign practices, as most countries began to form records at the end of the last century. It is proved that the reform and improvement of the practice of filling, functioning and authorized use of records of human genetic traits should be carried out through the adoption of a special law. The author emphasizes that special attention in determining the DNA profiles of categories of persons subject to registration in the registration of human genetic traits should be paid to missing persons, as well as those who due to mental disorders or senile dementia repeatedly searched by the National Police for their disappearance. It was stated that the development and implementation of the bill should be fully consistent with the strategy for the development of law enforcement agencies, and the costs of implementing all legislative initiatives should be included in the state budget of the year.en
dc.description.abstractОбоснована научная позиция относительно того, что эффективным способом решения проблемных вопросов, связанных с функционированием и использованием генетических учетов человека в Украине является изучение и внедрение передового иностранного опыта, ведь большинство стран начали формировать учета еще в конце прошлого века.ru
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.33270/01211192.121
dc.identifier.urihttp://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/11100
dc.language.isootheruk_UA
dc.publisherНауковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2021. – № 2 (119). – С. 121-131uk_UA
dc.subjectКриміналістика. Criminalistics. Криминалистикаuk_UA
dc.subjectНаукові публікації. Scientific publications. Научные публикацииuk_UA
dc.subjectУкраїна. Ukraine. Украинаuk_UA
dc.subjectрозслідування кримінальних правопорушеньuk_UA
dc.subjectДНК-аналізuk_UA
dc.subjectгенетичні обліки людиниuk_UA
dc.subjectгенетичні ознакиuk_UA
dc.subjectмолекулярно-генетичні дослідженняuk_UA
dc.subjectзарубіжний досвідuk_UA
dc.subjectкриміналістичні облікиuk_UA
dc.subjectaccountinguk_UA
dc.subjectgenetic traitsuk_UA
dc.subjectDNA analysisuk_UA
dc.subjectmolecular genetic researchuk_UA
dc.subjectforeign experienceuk_UA
dc.subjectcriminal offensesuk_UA
dc.subjectрасследование уголовных правонарушенийuk_UA
dc.subjectДНК-анализuk_UA
dc.subjectгенетические учеты человекаuk_UA
dc.subjectмолекулярно-генетична експертизаuk_UA
dc.subjectмолекулярно-генетические исследованияuk_UA
dc.subjectкриминалистические учетыuk_UA
dc.subjectзарубежный опытuk_UA
dc.titleПерспективи впровадження зарубіжного досвіду використання ДНК-обліків у практику Україниuk_UA
dc.title.alternativeProspects of Introduction of Foreign Experience of Using DNA Accounting into the Practice of Ukraineuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Perspektyvy vprovadzhennia _Husieva_2021.pdf
Size:
469.97 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Stattia
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: