Корупційні злочини і порушення прав на об’єкти інтелектуальної власності, вчинені службовою особою з використанням службового становища

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції : зб. тез доп. V Міжнар. наук.­практ. конф. (м. Харків, 31 берез. 2017 р.). – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 195-196

Анотація

Проаналізовано склад корупційних злочинів. Засвідчено, що вони тим чи іншим чином пов’язані з вигодами майнового, нематеріального чи негрошового характеру, які одержують без законних на те підстав службові особи з використанням свого службового становища.
The composition of corruption crimes was analyzed. It is proven that they are one or the other are related to property, non-material or non-monetary benefits received by officials using their official position without legal grounds.
Проанализирован состав коррупционных преступлений. Подтверждено, что они тем или иным образом связаны с выгодами имущественного, нематериального или неденежного характера, получаемые без законных на то оснований должностными лицами с использованием своего служебного положения.

Опис

Харченко, В. Б. Корупційні злочини і порушення прав на об’єкти інтелектуальної власності, вчинені службовою особою з використанням службового становища / Вадим Борисович Харченко // Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції : зб. тез доп. V Міжнар. наук.­практ. конф. (м. Харків, 31 берез. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун­-т внутр. справ ; Кримінол. асоц. України. – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 195-196.

Ключові слова

Кримінальне право. Criminal Law. Уголовное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, корупційні злочини, corruption crimes, коррупционные преступления, зловживання службовим становищем, abuse of official position, злоупотребление служебным положением, службова особа, должностное лицо, об’єкти інтелектуальної власності, objects intellectual property, объекты интеллектуальной собственности

Бібліографічний опис