Особливості посмертної судово-психологічної експертизи

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і Безпека. - 2009. - № 2. - С.233-238.

Анотація

Даний вид судово-психологічної експертизи (СПЕ) можна віднести до найбільш складних і відповідальних, тому що експерти позбавлені можливості проведення очного експериментально-психологічного обстеження. Людини вже немає серед живих, але постає завдання відтворити її «психологічний портрет», «особливості» її особистості, стійкі мотиви поведінки, інтереси, ціннісні орієнтації, охарактеризувати емоційновольову сферу і можливості інтелекту, розглянути коло міжособистісних стосунків і способи вирішення конфліктів, що виникали. Данный вид судебно-психологической экспертизы (СПЭ) можно отнести к наиболее сложным и ответственным, так как эксперты лишены возможности проведения очного экспериментально-психологического обследования. Человека уже нет в живых, но стоит задача воспроизвести его «психологический портрет», «особенности» его личности, стойкие мотивы поведения, интересы, ценностные ориентации, охарактеризовать эмоционально-волевую сферу и возможности интеллекта, рассмотреть круг межличностных отношений и способы разрешения возникающих конфликтов. The given kind of judicial-psychological expertise (JPE) is possible to attribute to more composite and accountable, as the experts refused of realization direct experimentallypsychological examination. The person already no in alive, but there is a problem of reproduction of his «psychological portrait», «features» of his person, non-perishable motives of behaviour, concerns, valuable orientations, to describe an emotional-strong-willed orb and capabilities of intellect, to consider a circle of interpersonal attitudes and ways of the solution of the arising conflicts.

Опис

Землянська, О. В. Особливості посмертної судово-психологічної експертизи / О. В. Землянська // Право і Безпека. - 2009. - № 2. - С. 233-238.

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, судово-психологічні експертизи, судебно-психологические экспертизы, посмертні експертизи, посмертные экспертизы, суїцид, суицид, самогубство, самоубийство, суїцидальна поведінка, суицидальное поведение, військовослужбовці, военнослужащие, suicide, forensic psychological examinations, suicidal behavior, родина, семья, family, Збройні Сили, Вооруженные Силы, особистість, личность, personality

Бібліографічний опис