До питання визначення мотивів вчинення злочинів проти власності внутрішньо переміщених осіб в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави: матеріали XV міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 22 берез. 2023 р.). – Одеса: ОДУВС, 2023. – С.

Анотація

Відмічено, що корисливий мотив злочину можна визначити, як прагнення задовольнити індивідуальну потребу винного або іншої особи (групи осіб) шляхом завідомо протиправного, передбаченого кримінальним законом заволодіння чужим майном чи чужими майновими правами, або шляхом звільнення від майнових зобов’язань та зменшення витрат. Підкреслено, що таке доповнення більш детальніше розкриває основні ознаки та соціальну сутність корисливих мотивів злочинів, зокрема, злочинів проти власності внутрішньо переміщених осіб в Україні.
It is noted that the selfish motive of the crime can be defined as the desire to satisfy the individual need of the guilty or another person (group of persons) by means of a knowingly illegal act, provided for by the criminal by the law of taking possession of other people's property or other people's property rights, or by releasing them from property obligations and reducing costs. It is emphasized that such an addition reveals in more detail the main features and social essence of self-serving motives for crimes, in particular, crimes against the property of internally displaced persons in Ukraine.
Отмечено, что корыстный мотив преступления можно определить, как стремление удовлетворить индивидуальную потребность виновного или иного лица (группы лиц) путем заведомо противоправного, предусмотренного уголовным законом завладение чужим имуществом или чужими имущественными правами или путем освобождения от имущественных обязательств и уменьшения расходов. Подчеркнуто, что такое дополнение более подробно раскрывает основные признаки и социальную сущность корыстных мотивов преступлений, в частности преступлений против собственности внутренне перемещенных лиц в Украине.

Опис

Ключові слова

мотив, motive, мотив вчинення злочину, motive for committing the crime, мотив совершения преступления, злочини проти власності, crimes against property, преступления против собственности

Бібліографічний опис

Колодій, Д. В. До питання визначення мотивів вчинення злочинів проти власності внутрішньо переміщених осіб в Україні / Колодій Д. В. // Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави: матеріали XV міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 22 берез. 2023 р.) / МВС України, Одес. держ. ун-т внутр. справ. – Одеса: ОДУВС, 2023. – С. 120-123.