Про критерії оцінки заходів протидії корупції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції : зб. тез доп. V Міжнар. наук.­практ. конф. (м. Харків, 31 берез. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун­-т внутр. справ ; Кримінол. асоц. України. – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 15-17

Анотація

У тезах доповіді наголошено, що аналіз критеріїв оцінки системи сучасних національних заходів протидії корупції є надважливим завданням сучасної науки.
The author of the theses of the report has emphasized that the analysis of the criteria for assessing the system of modern national anti-corruption measures is very important task of modern science.
В тезисах доклада отмечено, что анализ критериев оценки системы современных национальных мер противодействия коррупции является важнейшим задачей современной науки.

Опис

Бандурка, О. М. Про критерії оцінки заходів протидії корупції / Олександр Маркович Бандурка, Олексій Миколайович Литвинов // Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції : зб. тез доп. V Міжнар. наук.­практ. конф. (м. Харків, 31 берез. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун­-т внутр. справ ; Кримінол. асоц. України. – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 15-17

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, протидія корупції, противодействие коррупции, combating corruption, корупція, коррупция, corruption

Бібліографічний опис

Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції : зб. тез доп. V Міжнар. наук.­практ. конф. (м. Харків, 31 берез. 2017 р.)