Особливості об’єднаної територіальної громади як суб’єкта бюджетних правовідносин

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. - 2021. - № 3. - С. 144-149

Анотація

Досліджено особливості правового статусу об’єднаної територіальної громади як суб’єкта бюджетних правовідносин. Розглянуто причини, що призвели до необхідності впровадження в Україні адміністративної реформи з децентралізації влади та утворення об’єднаних територіальних громад. Проведено паралель із адміністративною реформою Республіки Польща.
The peculiarities of the legal status of the united territorial community as a subject are studied budgetary legal relations. The reasons that led to the need to implement administrative reform in Ukraine to decentralize power and the formation of united territorial communities are considered. A parallel was drawn with the administrative reform of the Republic of Poland.
Исследованы особенности правового статуса объединенной территориальной общины как субъекта бюджетных правоотношений Рассмотрены причины, приведшие к необходимости внедрения в Украине административной реформы по децентрализации власти и созданию объединенных территориальных общин. Проведена параллель с административной реформой Республики Польша.

Опис

Стрижак, Є. Ю. Особливості об’єднаної територіальної громади як суб’єкта бюджетних правовідносин / Стрижак Є. Ю. // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. - 2021. - № 3. - С. 144-149. - DOI: https://doi.org/10.15421/392163.

Ключові слова

Фінансове право. Бюджетне право. Банківське право. Financis Law. Budget Law. Banking Law. Финансовое право. Бюджетное право. Банковское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, бюджетні правовідносини, бюджетные правоотношения, budgetary legal relations, фінансова спроможність, финансовая способность, financial capacity, об’єднана територіальна громада, объединенная территориальная община, united territorial community, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, погляди науковців, взгляды ученых, views of scientists, зарубіжний досвід, зарубежный опыт, foreign experience, Польща, Польша, Poland, правовий статус, правовой статус, legal status, реорганізація місцевого самоврядування, реорганизация местного самоуправления, reorganization of local self-government

Бібліографічний опис