Сучасні наукові підходи щодо визначення адміністративного проступку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2020. - № 1 (76). - С. 83-88

Анотація

Охарактеризовано співвідношення термінів «адміністративний проступок» і «адміністративне правопорушення», проаналізовано правову дефініцію «протиправне діяння» як основну складову змісту адміністративного проступку, класифіковано основні законодавчі ознаки адміністративного проступку, охарактеризовано кожну з них. Наголошено, що діянню притаманні такі законодавчі ознаки, як: суспільна шкідливість, протиправність, винність, адміністративна караність. Доведено, що адміністративний проступок є специфічним різновидом адміністративного правопорушення. The correlation of the terms of “administrative misdemeanor” and “administrative offense” has been characterized; the legal definition of “illegal act” as the main component of the content of an administrative misdemeanor has been analyzed; the main legislative features of an administrative misdemeanor have been classified, each of them has been characterized. Охарактеризовано соотношение терминов «административный проступок» и «административное правонарушение», проанализирована правовая дефиниция «противоправное деяние» как основная составляющая содержания административного проступка, классифицированы основные законодательные признаки административного проступка, охарактеризован каждый из них. Отмечено, что деянию присущи такие законодательные признаки, как: общественная вредность, противоправность, виновность, административная наказуемость. Доказано, что административный проступок является специфической разновидностью административного правонарушения.

Опис

Панасюк, О. В. Сучасні наукові підходи щодо визначення адміністративного проступку / Оксана Володимирівна Панасюк // Право і безпека. - 2020. - № 1 (76). - С. 83-88. - DOI: https://doi.org/10.32631/pb.2020.1.11. Панасюк, О. В. (2020) «Сучасні наукові підходи щодо визначення адміністративного проступку», Право і безпека, 76(1), с. 83-88. doi: 10.32631/pb.2020.1.11.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, адміністративний проступок, административный проступок, administrative misdemeanor, адміністративне правопорушення, административное правонарушение, administrative offense, діяння, деяние, action, адміністративний делікт, административный деликт, administrative tort, суспільна шкідливість, общественный вред, public harmful consequences

Бібліографічний опис