Протидія наркоманії як напрямок діяльності Національної поліції України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки (м. Харків, 15 трав. 2020 р.). – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 19-22

Анотація

Визначено, що загальна профілактика наркоманії, що здійснюється Національною поліцією України, полягає у виявленні специфічних криміногенних обставин, що сприяють втягуванню населення у немедичне вживання наркотичних засобів, і проведенні заходів щодо припинення або зменшення впливу цих детермінантів та скорочення незаконного обігу наркотиків у цілому.
It was determined that the general prevention of drug addiction carried out by the National Police of Ukraine consists in identifying specific criminogenic circumstances that contribute to the involvement of the population in the non-medical use of narcotic drugs, and taking measures to stopping or reducing the influence of these determinants and reducing the illicit drug trade in general.
Определено, что общая профилактика наркомании, осуществляемая Национальной полицией Украины, заключается в выявлении специфических криминогенных обстоятельств, способствующих вовлечению населения в немедицинское употребление наркотических средств, и проведении мероприятий по прекращению или уменьшению влияния этих детерминантов и сокращение незаконного обращения наркотиков в целом.

Опис

Агаєв, Р. Г. Протидія наркоманії як напрямок діяльності Національної поліції України / Руслан Габілович Агаєв // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки (м. Харків, 15 трав. 2020 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 19-22.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, поліція, police, полиция, наркоманія, addiction, наркомания, протидія наркоманії, drug addiction prevention, противодействие наркомании, профілактика наркоманії, профилактика наркомании

Бібліографічний опис