Спортивне право як навчальна дисципліна

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 203-205

Анотація

Розглянуто основні теоретичні підходи щодо регулювання суспільних відносин у сфері спорту та розуміння спортивного права. Зазначено, що спортивне право необхідно поділити на приватне спортивне право та публічне спортивне право. Останнє визнано підгалуззю Особливої частини адміністративного права та частиною відповідно навчальної дисципліни.
The main theoretical approaches to the regulation of public relations in the field of sports and understanding of sports law are considered. It is noted that sports law should be divided into private sports law and public sports law. The latter is recognized as a sub-branch of the Special Part of Administrative Law and part of the discipline, respectively.
Рассмотрены основные теоретические подходы по регулированию общественных отношений в сфере спорта и понимание спортивного права. Отмечено, что спортивное право необходимо разделить на частное спортивное право и публичное спортивное право. Последнее признано подотраслью Особенной части административного права и частью соответственно учебной дисциплины.

Опис

Іванцов, В. О. Спортивне право як навчальна дисципліна / Іванцов В. О. // Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. [конф. (м. Харків, 28 трав. 2021 р.)] / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Каф. тактич. та спец.-фіз. підгот. ф-ту № 2. – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 203-205.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, спортивне право, спортивное право, sports law, галузь права, отрасль права, branch of law, навчальна дисципліна, учебная дисциплина, academic discipline, погляди науковців, взгляды ученых, views of scientists

Бібліографічний опис