Адміністративно-правові засади взаємодії та координації у сфері правоохоронної діяльності на регіональному рівні : монографія

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вінниця : ТВОРИ, 2023. - 172 с.

Анотація

Монографію присвячено комплексному аналізу актуальних теоретико-методологічних, нормативно-правових і практичних аспектів взаємодії та координації у сфері правоохоронної діяльності на регіональному рівні. Визначено поняття взаємодії та координації у сфері правоохоронної діяльності як об’єкта адміністративно-правового регулювання, з’ясовано сутність і особливості регіону як адміністративно-правової категорії, надано характеристику правовим засадам взаємодії та координації у сфері правоохоронної діяльності та встановлено місце серед них адміністративно-правових норм тощо. Монографія розрахована на науковців, суб’єктів нормотворчого процесу, працівників правоохоронних органів та учасників правозастосовчої діяльності в галузі прав людини та правоохоронної діяльності, викладачів, аспірантів, докторантів та студентів вищих юридичних навчальних закладів, а також всіх, хто цікавиться проблемами правоохоронної діяльності.
The monograph is devoted to a comprehensive analysis of current theoretical-methodological, normative-legal and practical aspects of interaction and coordination in the field of law enforcement at the regional level. The concept of interaction and coordination in the field of law enforcement activity as an object of administrative and legal regulation is defined, the essence and peculiarities of the region as an administrative and legal category are clarified, the legal principles of interaction and coordination in the field of law enforcement activity are characterized, and the place among them is established for administrative and legal norms, etc. The monograph is intended for scientists, subjects of the rule-making process, law enforcement officers and participants in law enforcement activities in the field of human rights and law enforcement activities, teachers, graduate students, doctoral students and students of higher legal educational institutions, as well as everyone who is interested in the problems of law enforcement activities.
Монография посвящена комплексному анализу актуальных теоретико-методологических, нормативно-правовых и практических аспектов взаимодействия и координации в сфере правоохранительной деятельности на региональном уровне. Определено понятие взаимодействия и координации в сфере правоохранительной деятельности как объекта административно-правового регулирования, выяснено сущность и особенности региона как административно-правовой категории, дана характеристика правовым основам взаимодействия и координации в сфере правоохранительной деятельности и установлено место среди них административно-правовых. норм и т.д. Монография рассчитана на ученых, субъектов нормотворческого процесса, работников правоохранительных органов и участников правоприменительной деятельности в области прав человека и правоохранительной деятельности, преподавателей, аспирантов, докторантов и студентов юридических учебных заведений, а также всех, кто интересуется проблемами правоохранительной деятельности.

Опис

Ключові слова

Україна, Монографії. Monographs. Монографии, взаємодія, координація, правоохоронна діяльність, адміністративно-правове регулювання, регіональний рівень, правоохоронні органи, взаимодействие, координация, правоохранительная деятельность, административно-правовое регулирование, правоохранительные органы, Украина, Ukraine, interaction, coordination, law enforcement activity, administrative and legal regulation, regional level

Бібліографічний опис

Шкіндюк, В. І. Адміністративно-правові засади взаємодії та координації у сфері правоохоронної діяльності на регіональному рівні: моногр. / В. І. Шкіндюк. - Вінниця : ТВОРИ, 2023. - 172 с. - ISBN 978-617-552-362-9.