Щодо порушення розумності строків в адміністративному судочинстві при розгляді справи

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 листоп. 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 118 - 120.

Анотація

В статті наголошується, що порушення розумних строків в адміністративному судочинстві при розгляді справ унеможливлює реалізацію суб'єктивного права на судовий захист і потребує законодавчого урегулювання. В статье отмечается, что нарушение разумных сроков в административном судопроизводстве при рассмотрении дел делает невозможным реализацию субъективного права на судебную защиту и требует законодательного урегулирования. The article emphasizes that the violation of reasonable time in administrative proceedings in cases makes it impossible to exercise the subjective right to judicial protection and requires legislative settlement.

Опис

Зозуля І.В., Овдієнко Д.В. Щодо порушення розумності строків в адміністративному судочинстві при розгляді справи / І.В. Зозуля, Д.В. Овдієнко // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 листоп. 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 118 - 120.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, розгляд справи, строки, рассмотрение дела, сроки, strings, consideration of the case

Бібліографічний опис