Причини ліквідації Запорозької Січі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2020. – № 4. - С. 69-74

Анотація

Проаналізовано причини ліквідації Запорозької Січі у всьому їх різноманітті та взаємозвʼязку. Показано динаміку визрівання цих причин протягом існування останнього запорозького Коша (1744 – 1775 рр.). Зроблено висновок, що Запорозька Січ як анклав всередині держави стала абсолютно несумісна з абсолютною монархією, що затвердилася в Росії. Запорозька Січ, зі своєю особливою військово-політичною організацією і самоврядуванням, своєрідним господарським і побутовим укладом, гострим соціальним розшаруванням і суперечностями, виявилася чужорідним тілом всередині імперії.
The reasons for the liquidation of the Zaporozhian Sich in all their diversity and interrelation are analyzed. The dynamics of maturation of these causes during the existence of the last Zaporozhian Kosh (1744 - 1775) is shown. It is concluded that the Zaporozhian Sich as an enclave within the state became completely incompatible with the absolute monarchy established in Russia. Zaporozhye January, with its special military-political organization and self-government, a kind of economic and domestic way of life, acute social stratification and contradictions, turned out to be a foreign body within the empire.
Проанализированы причины ликвидации Запорожской Сечи во всем их многообразии и взаимосвязи. Показано динамику созревания этих причин на протяжении существования последнего запорожского Коша (1744 - 1775 гг.). Сделан вывод, что Запорожская Сечь как анклав внутри государства стала абсолютно несовместима с абсолютной монархией, утвердившейся в России. Запорожская Сечь, со своей особой военно-политической организацией и самоуправлением, своеобразным хозяйственным и бытовым укладом, острым социальным расслоением и противоречиями, оказалась инородным телом внутри империи.

Опис

Осадчий, Ю. Причини ліквідації Запорозької Січі / Юрій Осадчий // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2020. – № 4. - С. 69-74. - DOI: 10.31733/2078-3566-2020-4-69-74.

Ключові слова

Держава і право. State and Law. Государство и право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Історія. History. История, Запорозька Січ, Запорожская Сечь, Zaporizhian Sich, ліквідація Запорозької Січі, ликвидация Запорожской Сечи, liquidation of the Zaporozhian Sich, причини, причины, reasons, Військо Запорозьке, Войско Запорожское, Zaporozhian army

Бібліографічний опис