Проблеми діяльності закладів вищої освіти МВС України під час режиму воєнного стану

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Проблеми сучасної поліцеїстики : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 квіт. 2022 р.). - Харків, 2022. - С. 296-297

Анотація

Зазначено, що в умовах режиму воєнного стану діяльність закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання Міністерства внутрішніх справ України набула тимчасових змін, що обумовлено використанням курсантів та курсанток як приданої сили підрозділів МВС України. Отмечено, что в условиях режима военного положения деятельность высших учебных заведений со специфическими условиями обучения Министерства внутренних дел Украины приобрела временные изменения, что обусловлено использованием курсантов и курсанток как приданой силы подразделений МВД Украины. It is noted that in the conditions of martial law the activity of higher institutions education with specific training conditions of the Ministry of Internal Affairs Affairs of Ukraine has undergone temporary changes due to the use of cadets and cadets as a dowry of units of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine.

Опис

Коваль К. О. Проблеми діяльності закладів вищої освіти МВС України під час режиму воєнного стану / К. О. Коваль // Проблеми сучасної поліцеїстики : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 квіт. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внут. справ, Ф-т № 6, Каф. правоох. діяльності та поліціїстики, Наук. парк «Наука та безпека». - Харків, 2022. - С. 296-297.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, воєнний стан, заклади вищої освіти Міністерства внутрішніх справ України, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, курсанти, Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, военное положение, высшие учебные заведения Министерства внутренних дел Украины, higher educational establishments within the system of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, курсанты

Бібліографічний опис