Окремі напрями вдосконалення кримінального процесу і криміналістики

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні питання досудового розслідування та тенденції розвитку криміналістичної методики : тези доп. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 21 листоп. 2018 р.). – Харків: ХНУВС, 2018. – С. 12-14

Анотація

Окреслено сучасні проблемні питання кримінального процесу та доцільність удосконалення криміналістичних методик. Розглянуто проблемні процесуальні питання, що потребують уточнення та вдосконалення норм кримінального процесуального законодавства України.
Modern problematic issues of the criminal process and the expediency of improving forensic methods are outlined. Problematic procedural issues that require clarification and improvement of the norms of the criminal procedural legislation of Ukraine are considered.
Обозначены современные проблемные вопросы уголовного процесса и целесообразность усовершенствования криминалистических методик. Рассмотрены проблемные процессуальные вопросы, требующие уточнения и усовершенствования норм уголовного процессуального законодательства Украины.

Опис

Бандурка, О. М. Окремі напрями вдосконалення кримінального процесу і криміналістики / Олександр Маркович Бандурка // Актуальні питання досудового розслідування та тенденції розвитку криміналістичної методики : тези доп. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 21 листоп. 2018 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2018. – С. 12-14.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, кримінально-процесуальне законодавство, criminal procedural legislation, уголовно-процессуальное законодательство, криміналістична методика, forensic technique, криминалистическая методика, процесуальні процедури, procedural procedures, процессуальные процедуры, криміналістичні знання, forensic knowledge, криминалистические знания

Бібліографічний опис