Економічні аспекти боротьби з фінансовою злочинністю та незаконним виведенням грошей

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023-12-21

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні питання судової експертології криміналістики та кримінального процесу : матеріали V міжнар. наук.-практ.ї конф. (м. Київ, 21 груд. 2023 р.). - Київ, 2023. - С. 536-539

Анотація

Економічні аспекти боротьби з фінансовою злочинністю та незаконним виведенням грошей відіграють ключову роль у забезпеченні стабільності та розвитку національних економік. Проблематика охоплює широкий спектр дій, спрямованих на ідентифікацію, запобігання та протидію незаконним фінансовим трансакціям, які підривають економічну безпеку країн. Серед основних викликів - розробка та впровадження ефективних законодавчих і регуляторних механізмів, забезпечення міжнародної координації у сфері фінансового моніторингу, а також підвищення рівня обізнаності та співпраці між фінансовими установами та правоохоронними органами. Ефективна боротьба з фінансовою злочинністю вимагає комплексного підходу, який включає в себе вдосконалення нормативно-правової бази, зміцнення інституційних потужностей, а також активне міжнародне співробітництво. Це дозволяє не тільки протидіяти сучасним викликам, але й створює умови для сталого економічного розвитку, підвищення інвестиційної привабливості країни, та зміцнення довіри між учасниками фінансового ринку.
The economic aspects of combating financial crime and illicit money flows are crucial for ensuring stability and development of national economies. This issue encompasses a broad range of actions aimed at identifying, preventing, and countering illegal financial transactions that undermine the economic security of nations. Among the main challenges are the development and implementation of effective legislative and regulatory mechanisms, ensuring international coordination in financial monitoring, and enhancing awareness and cooperation between financial institutions and law enforcement agencies. An effective fight against financial crime requires a comprehensive approach, including improvements to the legal framework, strengthening institutional capacities, and active international cooperation. This not only counters contemporary challenges but also creates conditions for sustainable economic development, enhances a country's investment attractiveness, and strengthens trust among participants in the financial market. This in-depth exploration underscores the intricate relationship between economic policies, legal frameworks, and international collaboration in safeguarding economic security and promoting global financial integrity.

Опис

Ключові слова

економічні аспекти, боротьба з фінансовою злочинністю, незаконне виведення грошей, протидія відмиванню коштів, міжнародне співробітництво, законодавча база, фінансовий моніторинг, транснаціональні злочинні мережі, ідентифікація бенефіціарів, економічна безпека., economic aspects, combatting financial crime, illicit money flows, anti-money laundering, international cooperation, legislative framework, financial monitoring, transnational criminal networks, beneficiary identification, economic security.

Бібліографічний опис

Шевченко, І. Ю. Економічні аспекти боротьби з фінансовою злочинністю та незаконним виведенням грошей / Шевченко І. Ю., Макарова О. П., Зінченко Д. А. // Актуальні питання судової експертології криміналістики та кримінального процесу : матеріали V міжнар. наук.-практ.ї конф. (м. Київ, 21 груд. 2023 р.). - Київ, 2023. - С. 536-539.