Використання можливостей, пов’язаних зі службовими повноваженнями, як прояв корупції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Особливості застосування антикорупційного законодавства: від розслідування до вироку суду : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 жовт. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінол. асоц. України ; Громад. спілка «Центр запобігання та протидії корупції» ; Громад. рада при МВС України. – Харків : ХНУВС, 2019. – С. 175-179.

Анотація

Автор зазначив, що від вирішення даного питання залежить не тільки визначення обсягу, змісту та сутності поняття «зловживання службовою особою своїм службовим становищем» у теорії кримінального права, а й визначення межі застосування як загальних складів службових зловживань, так і спеціальних видів службових зловживань, що визнаються корупційними злочинами. Безумовно, будь-яке службове зловживання передбачає використання винним тих повноважень, якими відповідна особа наділена за службою, тобто дій, що входять до службової компетенції винного.
The author noted that the solution of this issue depends not only on the definition of the scope, content and essence of the concept of "abuse by an official of his official position" in the theory of criminal law, but also on the definition of the limit of application of both general elements of official abuse and special types of official abuse that are recognized corruption crimes. Of course, any official abuse involves the use by the perpetrator of those powers that the person concerned is vested in the service, that is, actions that fall within the official competence of the perpetrator.
Автор отметил, что от решения данного вопроса зависит не только определение объема, содержания и сущности понятия «злоупотребление должностным лицом своим служебным положением» в теории уголовного права, но и определение предела применения как общих составов служебных злоупотреблений, так и специальных видов служебных злоупотреблений которые признаются коррупционными преступлениями. Безусловно, любое служебное злоупотребление предполагает использование виновным тех полномочий, которыми соответствующее лицо наделено по службе, то есть действий, входящих в служебную компетенцию виновного.

Опис

Харченко, В. Б. Використання можливостей, пов’язаних зі службовими повноваженнями, як прояв корупції / В. Б. Харченко // Особливості застосування антикорупційного законодавства: від розслідування до вироку суду : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 жовт. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінол. асоц. України ; Громад. спілка «Центр запобігання та протидії корупції» ; Громад. рада при МВС України. – Харків : ХНУВС, 2019. – С. 175-179.

Ключові слова

Кримінальне право. Criminal Law. Уголовное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, корупція, коррупция, службові повноваження, служебные полномочия, office authority, службові зловживання, служебные злоупотребления, office abuse, корупційні злочини, коррупционные преступления, corruption crimes, протиправна поведінка, противоправное поведение, illegal behavior, службова особа, должностное лицо, executive, неправомірна вигода, неправомерная выгода, undue advantage, скоєння злочинних діянь, совершение преступных деяний, commission of criminal acts

Бібліографічний опис