Забезпечення захисту інформації органами поліції під час воєнного стану

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Застосування інформаційних технологій у правоохоронній діяльності: матеріали Круглого столу (м. Харків, 14 груд. 2023 р.). – Харків: ХНУВС, 2023. – С. 110-112

Анотація

Підкреслено, що в умовах сучасності ефективність діяльності поліції неможлива без створення, постійного наповнення й використання автоматизованих банків даних облікової, оперативно-пошукової, криміналістичної інформації з визначенням користувачів та забезпеченням їх доступу до цієї інформації. Необхідно надавати інструкції та проводити навчання для працівників, які працюють із важливими системами та мережами. Враховуючи відкрите вторгнення, наголошується на необхідності посилення захисту інформаційних систем та змін в діючому законодавстві для забезпечення безпеки в інформаційному середовищі.
It is emphasized that in modern conditions, the effectiveness of police activity is impossible without the creation, constant filling and use of automated data banks of accounting, operative and search, forensic information with identification of users and provision of their access to this information. It is necessary to provide instructions and conduct training for employees who work with critical systems and networks. Considering the open intrusion, it is emphasized the need to strengthen the protection of information systems and changes in the current legislation to ensure security in the information environment.
Подчеркнуто, что в условиях современности эффективность деятельности полиции невозможна без создания, постоянного наполнения и использования автоматизированных банков данных учетной, оперативно-розыскной, криминалистической информации с определением пользователей и обеспечением их доступа к этой информации. Необходимо давать инструкции и проводить обучение для работников, работающих с важными системами и сетями. Учитывая открытое вторжение, отмечается необходимость усиления защиты информационных систем и изменений в действующем законодательстве для обеспечения безопасности в информационной среде.

Опис

Ключові слова

Національна поліція України, National Police of Ukraine, Национальная полиция Украины, захист інформації, information protection, защита информации, воєнний стан, martial law, военное положение

Бібліографічний опис

Козаченко, А. В. Забезпечення захисту інформації органами поліції під час воєнного стану / Козаченко Андрій В’ячеславович // Застосування інформаційних технологій у правоохоронній діяльності: матеріали Круглого столу (м. Харків, 14 груд. 2023 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ, Ф-т № 6, Каф. кібербезпеки та DATA-технологій. – Харків: ХНУВС, 2023. – С. 110-112.