Алгоритм кримінологічного дослідження злочинних посягань на права та свободи людини на регіональному рівні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Від громадянського суспільства – до правової держави: зб. тез доп ХІV Міжнар. наук.-практ. конф. - Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. - С. 481-484

Анотація

Розуміння логічної структури алгоритму кримінологічного дослідження як злочинності взагалі, так і регіональної злочинності безпосередньо, в певній мірі забезпечує відповідний рівень протидії цим суспільно небезпечним явищам в сучасному українському суспільстві, що посягають на права і свободи людини. Пропонується алгоритм кримінологічного дослідження злочинних посяганнь на регіональному рівні.
Understanding the logical structure of the algorithm of the criminological study of both crime in general and regional crime directly, to a certain extent, provides an appropriate level of counteraction to these socially dangerous phenomena in the modern Ukrainian society that encroach on human rights and freedoms. The algorithm of criminological research of criminal encroachments on the regional level is offered.
Понимание логической структуры алгоритма криминологического исследования как преступности вообще, так и региональной преступности непосредственно, в определенной степени обеспечивает соответствующий уровень противодействия этим общественно опасным явлениям в современном украинском обществе, посягающие на права и свободы человека. Предлагается алгоритм криминологического исследования преступного посягательства на региональном уровне.

Опис

Ключові слова

регіональна злочинність, кримінологічне дослідження, региональная преступность, алгоритм кримінологічного дослідження, criminological research, криминологическое исследование, regional crime, algorithm of criminological research, алгоритм криминологического исследования

Бібліографічний опис

Фіалка, М. І. Алгоритм кримінологічного дослідження злочинних посягань на права та свободи людини на регіональному рівні / М. І. Фіалка // Від громадянського суспільства – до правової держави: зб. тез доп ХІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 квіт. 2018 р.). - Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. - С. 481-484.