Захист загальнолюдських цінностей Національною поліцією України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 242-244.

Анотація

Автором зазначено, що виходячи з виняткової значущості загальнолюдських цінностей в праві, відображених у фундаментальних цивілізаційних принципах права та закріплених на конституційному рівні, подальше реформування системи МВС України в цілому, а також діяльність Національної поліції слід спрямовувати у руслі підвищення рівня захищеності сукупності прав, що розкриваються у змісті категорій «справедливість, рівність, свобода та гуманізм».
The author noted that, based on the exceptional importance of human values in law, reflected in the fundamental civilizational principles of law and enshrined at the constitutional level, further reform of the system of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine as a whole, as well as the activities of the National Police, should be directed in line with increasing the level of protection of the expanding rights in the content of categories "justice, equality, freedom and humanism".
Автором отмечено, что исходя из исключительной значимости общечеловеческих ценностей в праве, отраженных в фундаментальных цивилизационных принципах права и закрепленных на конституционном уровне, дальнейшее реформирование системы МВД Украины в целом, а также деятельность Национальной полиции следует направлять в русле повышения уровня защищенности раскрывающихся прав в содержании категорий «справедливость, равенство, свобода и гуманизм».

Опис

Корнієнко, В. В. Захист загальнолюдських цінностей Національною поліцією України / В. В. Корнієнко // Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – С. 242-244.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, реформування системи Міністерства внутрішніх справ України, реформирование системы Министерства внутренних дел Украины, reforming the system of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, наукові дослідження, научные исследования, scientific research, захист загальнолюдських цінностей, защита общечеловеческих ценностей, protection of universal values, взаємодія органів (підрозділів) поліції, взаимодействие органов (подразделений) полиции, interaction of police bodies (divisions), принципи громадського моніторингу, принципы общественного мониторинга, principles of public monitoring, забезпечення прав людини, обеспечение прав человека, ensuring human rights

Бібліографічний опис