Формування у майбутніх правоохоронців вмінь та навичок профілактично-виховної роботи з підлітками

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету оборони України. - 2014. - Вип. 1(38). - С. 167-171

Анотація

У статті розглянуто питання, пов’язані з формуванням у майбутніх працівників правоохоронних органів вмінь та навичок здійснення профілактично-виховної роботи з підлітками. Визначено сутність поняття «профілактично-виховна робота з підлітками» та її мета. Схарактеризовано вміння (аналітичні, прогностичні, організаторські, соціально-педагогічні, соціально-правові), які необхідні працівникам міліції для здійснення профілактично-виховної роботи. Описано методику формування вмінь під час вивчення психологопедагогічних та професійно-орієнтованих дисциплін. Представлено результати експериментальної роботи щодо формування у курсантів вмінь та навичок профілактично-виховної роботи з підлітками.
The author considers the issues related to shaping in law-enforcers-to-be the knowledge and skills of educational and preventive work among juveniles. There is definition of «educational and preventive work among juveniles» notion. The paper describes the skills (analytic, organizational, social-pedagogical, sociallegal ones) essential for police officers for implementation of educational and preventive work among juveniles. The author describes the methodology of building skills during learning of psychological and pedagogical professionally-oriented disciplines. The results of cadet-involved experiments on building knowledge and skills of educational and preventive work among juveniles are discussed.
В статье рассмотрены вопросы, связанные с формированием у будущих сотрудников правоохранительных органов умений и навыков осуществления воспитательно-профилактической работы с подростками. Определена сущность понятия «воспитательно-профилактическая работа с подростками» и ее цель. Охарактеризованы умения (аналитические, организаторские, социально-педагогические, социально-правовые), необходимые сотрудникам милиции для осуществления воспитательно-профилактической работы с подростками. Описана методика формирования умений при изучении психолого-педагогических и профессионально-ориентированных дисциплин. Представлены результаты экспериментальной работы по формированию у курсантов умений и навыков воспитательно-профилактической работы с подростками.

Опис

Ключові слова

профіактично-виховна робота, підлітки, майбутні правоохоронці, формування вмінь та навичок, educational and preventive work, juveniles, future law enforcement officers, formation of skills and abilities

Бібліографічний опис

Федоренко, О. І. Формування у майбутніх правоохоронців вмінь та навичок профілактично-виховної роботи з підлітками / Федоренко О. І. // Вісник Національного університету оборони України. - 2014. - Вип. 1(38). - С. 167-171.