Сучасні тенденції військової злочинності в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Злочинність і протидія їй в умовах війни: глобальний, регіональний та національний виміри: зб. доп. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 12 квіт. 2023 р.). – Харків: ХНУВС, 2023. – С. 101-105

Анотація

Визначено реальний стан військової злочинності, який характеризується подальшою тенденцією до інтенсифікації. Констатовано усталення стійкого негативного тренду до погіршення кримінологічної ситуації. Наголошено, що закономірністю розвитку військової злочинності під час війни є: зміна структури, підвищення суспільної небезпеки злочинності, посилення її латентності; неухильне збільшення рівня фактичної злочинності. Злочинність воєнного часу має низку особливостей. Війна й бойові дії радикально впливають на всі соціальні процеси, у тому числі криміногенні. Істотне збільшення рівня злочинів проти порядку проходження військової служби вплинуло на збільшення загального рівня військової злочинності.
The real state of military crime, which is characterized by a further tendency towards intensification, has been determined. A stable negative trend towards the deterioration of the criminological situation has been established. It is emphasized that the regularity of the development of military crime during the war is: a change in the structure, an increase in the social danger of crime, and an increase in its latency; a steady increase in the level of actual crime. Wartime crime has a number of features. War and hostilities radically affect all social processes, including criminogenic ones. A significant increase in the level of crimes against the order of military service affected the increase in the general level of military crime.
Определено реальное состояние военной преступности, характеризующееся дальнейшей тенденцией к интенсификации. Констатировано установление устойчивого негативного тренда к ухудшению криминологической ситуации. Отмечено, что закономерностью развития военной преступности во время войны есть: изменение структуры, повышение общественной опасности преступности, усиление ее латентности; неукоснительное увеличение уровня фактической преступности. Преступность военного времени имеет ряд особенностей. Война и боевые действия радикально влияют на все социальные процессы, в том числе криминогенные. Существенное увеличение уровня преступлений против порядка прохождения военной службы повлияло на увеличение общего уровня военной преступности.

Опис

Казначеєва, Д. В. Сучасні тенденції військової злочинності в Україні / Дар’я Володимирівна Казначеєва // Злочинність і протидія їй в умовах війни: глобальний, регіональний та національний виміри: зб. доп. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 12 квіт. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; Кримінол. асоц. України, Наук. парк «Наука та безпека». – Харків: ХНУВС, 2023. – С. 101-105.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, військова злочинність, war crime, военная преступность, злочинність, criminality, преступность, кількісно-якісні показники, quantitative and qualitative indicators, количественно-качественные показатели, кримінологічна характеристика, criminological characteristics, криминологическая характеристика

Бібліографічний опис