Смерть фізичної особи-боржника як підстава для закриття провадження у справі про банкрутство

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Підприємництво, господарство і право. - 2020. - № 2. - С. 109-113

Анотація

Стаття присвячена дослідженню такої підстави закриття провадження у справі про банкрутство, як смерть фізичної особи – боржника. В ній визначено передумови для закриття провадження у справі про банкрутство фізичної особи-підприємця у зв’язку зі смертю, проаналізовано обставини, які зумовлюють закриття провадження у господарській справі та співставлення їх з особливостями судового провадження у справах про банкрутство.Також у статті проаналізовано, які правові наслідки матиме для кредиторів смерть боржника.
The article is devoted to the study of such grounds for closing the bankruptcy proceedings as the death of a natural person - the debtor. It defines the prerequisites for closing the bankruptcy proceedings of a natural person-entrepreneur in connection with the death, analyzes the circumstances that lead to the closure of commercial proceedings and compares them with the peculiarities of bankruptcy proceedings. the death of the debtor will have legal consequences for creditors.
Статья посвящена исследованию такого основания прекращения производства по делу о банкротстве, как смерть физического лица - должника. В ней определены предпосылки для прекращения производства по делу о банкротстве физического лица-предпринимателя в связи со смертью, проанализированы обстоятельства, которые обусловливают закрытия производства по хозяйственной деле и сопоставление их с особенностями судебного производства по делам о банкротстве. Также в статье проанализировано, какие правовые последствия будет иметь для кредиторов смерть должника.

Опис

Савченко, А. Смерть фізичної особи-боржника як підстава для закриття провадження у справі про банкрутство / Аріна Савченко // Підприємництво, господарство і право. - 2020. - № 2. - С. 109-113. - DOI: https://doi.org/10.32849/2663-5313/2020.2.18

Ключові слова

відновлення платоспроможності, судовий розгляд, закриття провадження, смерть боржника, Україна. Ukraine. Украина, recovery of solvency, trial, closing the proceedings, death of the debtor, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, смерть должника, восстановление платежеспособности, судебное разбирательство, закрытия производства, Цивільне право. Civil Law. Гражданское право, Цивільно-процесуальне право. Civil and Procedure Law. Гражданское процессуальное право, колізія, аналогія права, банкрутство, bankruptcy, банкротство

Бібліографічний опис