Кримінально-правове значення мотиву: аналіз наукової думки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2021. - № 1 (24). - С. 43-49

Анотація

Аналіз наукової думки щодо розуміння природи мотиву кримінального правопорушення дозволяє прийти до висновку, що в кримінально-правовій доктрині відсутнє єдине бачення цієї категорії. Представниками різних досліджуваних напрямків під мотивом кримінально протиправного діяння пропонується розуміти усвідомлені або неусвідомлені потреби, емоційний стан, спонукання або задоволення. На підставі існуючих точок зору вивчено кримінально-правове значення мотиву і виділені його основні функції.
Analysis of scientific idea on understanding the nature of the motive for criminal offence allows us to conclude that there is no unified vision of this category. The author of the article analyzed approaches of the representatives of different scientific directions regarding the motive for criminal offence as conscious or unconscious needs, emotional state, incitements, gratifications. Based on the existing scientific idea the author of the article studies criminal and legal significance of the motive and outlines its main functions.
Анализ научной мысли относительно понимания природы мотива уголовного правонарушения позволяет прийти к выводу, что в уголовно-правовой доктрине отсутствует единое видение этой категории. Представителями разных исследуемых направлений под мотивом уголовно противоправного деяния предлагается понимать осознанные или неосознанные потребности, эмоциональное состояние, побуждения или удовольствия. На основании существующих точек зрений изучено уголовно-правовое значение мотива и выделены его основные функции.

Опис

Фоменко, М. В. Кримінально-правове значення мотиву: аналіз наукової думки / Марина Василівна Фоменко // Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2021. - № 1 (24). - С. 43-49.

Ключові слова

Кримінальне право. Criminal Law. Уголовное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, мотив, motive, мотив кримінального правопорушення, мотив уголовного правонарушения, motive of a criminal offense, факультативна ознака суб'єктивної сторони, факультативный признак субъективной стороны, optional subjective sign, потреби, потребности, needs, спонукання, побуждения, motives, погляди науковців, взгляды ученых, views of scientists

Бібліографічний опис