Щодо питання сумісництва в умовах воєнного стану в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Протидія корупції: правове регулювання і практичний досвід : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 28 жовт. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 228-230

Анотація

Запропоновано внесення змін до антикорупційного законодавства. Розглянуто питання обмежень у сфері запобігання корупції і , насамперед, про обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності. Досліджено питання сумісництва в умовах воєнного стану в Україні.
Amendments to the anti-corruption legislation are proposed. The issue of restrictions in the field of corruption prevention and, first of all, restrictions on co-operation and combination with other types of activities were considered. The issue of coexistence in the conditions of martial law in Ukraine is studied.
Предложено внесение изменений в антикоррупционное законодательство. Рассмотрены вопросы ограничений в сфере предотвращения коррупции и, прежде всего, об ограничениях совместительства и совмещения с другими видами деятельности. Исследованы вопросы совместительства в условиях военного положения в Украине.

Опис

Яценко, В. П. Щодо питання сумісництва в умовах воєнного стану в Україні / Валентина Петрівна Яценко // Протидія корупції: правове регулювання і практичний досвід : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 28 жовт. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внут. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 228-230.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Україна. Ukraine. Украина, корупція, corruption, коррупция, запобігання корупції, prevention of corruption, предотвращение коррупции, сумісництво, moonlighting, совместительство, воєнний стан, martial law, военное положение, відповідальність, responsibility, ответственность, законодавство, legislation, законодательство

Бібліографічний опис