Окремі питання допиту експерта під час досудового розслідування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Наше право. - 2015. - № 4. - С. 131-135

Анотація

Статтю присвячено окремим аспектам допиту експерта у кримінальному провадженні. Проаналізовано низку питань щодо визначення підстав та порядку допиту експерта під час досудового розслідування з акцентом на роз’яснювальному характері такої слідчої (розшукової) дії. Досліджено коло питань, які підлягають з’ясуванню під час допиту експерта. Проаналізовано точки зору окремих науковців щодо взаємозв’язку допиту експерта та висновку експерта, а також доказове значення такого допиту в матеріалах кримінального провадження. Зроблені висновки про самостійний характер допиту експерта при збереженні тісного зв’язку з висновком експерта та можливість отримання в результаті допиту нових відомостей про обставини, що підлягають доказуванню.
The article is devoted to some aspects of the expert’s interrogation within criminal proceedings. A number of issues in determining the reasons and procedure of expert’s interrogation during the pre-trial investigation with the emphasis on explanatory nature of such investigative action is analyzed. A range of issues that are to be clarified during the interrogation of an expert is studied. Points of view of some scholars concerning the relationship between expert’s interrogation and expert opinion, as well as evidence significance of such an interrogation within the materials of criminal proceedings are analyzed. The author has made conclusions about the independent nature of the expert’s interrogation, while maintaining a close connection with the expert opinion and as a result of questioning the possibility to get new information about the circumstances to be proved.
Статья посвящена отдельным аспектам допроса эксперта в уголовном производстве. Проанализированы ряд вопросов по определению оснований и порядка допроса эксперта в ходе досудебного расследования, с акцентом на разъяснительный характер такого следственного (розыскного) действия. Исследован круг вопросов, которые подлежат выяснению в ходе допроса эксперта. Проанализированы точки зрения отдельных ученых о взаимосвязи допроса эксперта и заключения эксперта, а также доказательственное значение такого допроса в материалах уголовного производства. Сделаны выводы о самостоятельном характере допроса эксперта при сохранении тесной связи с заключением эксперта и возможности получения в ходе допроса новых сведений об обстоятельствах, подлежащих доказыванию.

Опис

Чекотило, В. І. Окремі питання допиту експерта під час досудового розслідування /Чекотило Вадим Іванович // Наше право. - 2015. - № 4. - С. 131-135.
Чекотило В. І. "Окремі питання допиту експерта під час досудового розслідування." Наше право 4 (2015): 131-135.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, кримінальне провадження, уголовное производство, criminal proceedings, експерт, эксперт, допит експерта, допрос эксперта, висновок експерта, заключение эксперта, слідчі (розшукові) дії, следственные (розыскные) действия, докази, доказательства, джерела доказів, источники доказательств, expert opinion, evidence, investigative (search) actions

Бібліографічний опис