Характеристика трудової правосуб’єктності поліцейського та її елементи

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Knowledge, Education, Law, Management. – 2020. – Vol. 1, № 3 (31). – P. 239-243

Анотація

Досліджено трудова правосуб’єктність поліцейських на основі характеристики елементів цієї правової конструкції. Наголошено, що з огляду на спеціальну трудову правосуб’єктність поліцейських закономірною є подальша правова диференціація умов їхньої праці та визначення специфічних службово-трудових обов’язків, що у сукупності істотно впливає на правове становище поліцейського у процесі реалізації його права на працю на посадах в органах Національної поліції та поліцейських підрозділах.
The labor legal personality of police officers was studied based on the characteristics of the elements of this legal structure. It is emphasized that in view of the special labor legal personality of police officers, further legal differentiation of the conditions of their work and the definition of specific official and labor duties is natural, which in aggregate significantly affects the legal position of the police officer in the process of realizing his right to work in positions in the bodies National Police and police units.
Исследована трудовая правосубъектность полицейских на основе характеристики элементов этой правовой конструкции. Отмечено, что учитывая специальную трудовую правосубъектность полицейских закономерна дальнейшая правовая дифференциация условий их труда и определение специфических служебно-трудовых обязанностей, что в совокупности существенно влияет на правовое положение полицейского в процессе реализации его права на труд на должностях в органах Национальная полиция и полицейские подразделения.

Опис

Корольчук, Б. Характеристика трудової правосуб’єктності поліцейського та її елементи / Богдан Корольчук // Knowledge, Education, Law, Management. – 2020. – Vol. 1, № 3 (31). – P. 239-243. - DOI: https://doi.org/10.51647/kelm.2020.3.1.38.

Ключові слова

Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, поліція, police, полиция, поліцейський, policeman, полицейский, трудова правосуб’єктність, labor legal personality, трудовая правосубъектность, правовий статус, legal status, правовой статус, службово-трудові відносини, service and labor relations, служебно-трудовые отношения

Бібліографічний опис