Вплив правового статусу та освіченості поліцейського на формування їх правової культури

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2016 р. – Харків, 2016. – С. 86-88

Анотація

Особливе місце у формуванні правової культури особистості взагалі та поліцейського, зокрема, посідає визначення правового статусу особи, про культуру якої йде мова.
A special place in the formation of the legal culture of an individual in general and of a police officer in particular is occupied by the determination of the legal status of the person whose culture is in question.
Особое место в формировании правовой культуры личности вообще и полицейского, в частности, занимает определение правового статуса лица, о культуре которого идет речь.

Опис

Дякова О. О. Вплив правового статусу та освіченості поліцейського на формування їх правової культури / Дякова О. О. // Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2016 р.) / МВС України, МОН України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016. – С. 86-88.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, правовий статус, правовой статус, legal status, правова культуру, legal culture, правовая культура

Бібліографічний опис