Особливі соціальні виплати військовослужбовцям, як об’єкт фінансово-правового захисту

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

http://doi.org/10.5281/zenodo.7699520

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум Права. – 2023. – № 1 (74). – С. 132-140

Анотація

Постановка проблеми. Гарантовані державою права та свободи громадян України розповсюджуються на військовослужбовців, проте з врахуванням важливості їх діяльності, нагальною вимогою постає визначення правових засад фінансування особливих соціальних виплат, тобто пені, гарантій, компенсацій винагород тощо, які встановлені чинним законодавством з метою захисту їх соціальних потреб. Враховуючи обмеженість публічних фінансових ресурсів, що спрямовуються на соціальних захист військовослужбовців та компетенцію органів публічної адміністрації по їх призначенню та виплатами, актуальним є з'ясування особливостей різновидів соціальних виплат та окреслення повноважень по їх фінансуванню, як потужного засобу фінансово-правого захисту військовослужбовців, що гарантується державою. Метою статті є визначення сутності та особливостей фінансово-правого регулювання соціальних виплат військовослужбовцям, формулювання авторських дефініцій, та доведення потреби їх законодавчого впровадження, як своєрідних фінансових інструментів соціального захисту військовослужбовців в період воєнного стану, а також обґрунтування пріоритетних шляхів удосконалення компетенції Кабінету Міністрів України по їх регулюванню, як потужного суб'єкта фінансово-правого захисту. Серед наукових методів застосовано формальнодогматичній метод пізнання – для опису та аналізу існуючих фінансово-правових норм, що регламентують право на соціальні виплати, як інструменту захисту; аксіологічні підходи – для визначення сутності фінансово-правового захисту, зокрема, "пільг", "гарантій", "компенсацій". Гносеологічний підхід – для дослідження правових засад реалізації компетенції Кабінету Міністрів України по фінансовому забезпеченню соціальних виплат військовослужбовцям. Результати. Визначені дефініції: "пільги", "гарантії", "компенсації", як інструменти фінансово-правового захисту, що мають своєрідні характеристики та запропоноване їх законодавче врегулювання, як потужного заходу задоволення особливих соціальних потреб військовослужбовців в умовах воєнного стану. Обґрунтовані шляхи удосконалення компетенції суб'єктів фінансово-правого захисту по їх впровадженню. Висновки. Показано, що фінансово-правовий захист військовослужбовців має на меті забезпечення їхнього достойного матеріального становища та соціального благополуччя. Це досягається шляхом встановлення відповідних норм і правил, які гарантують отримання соціальних виплат, пільг та компенсацій. Забезпечення адекватного фінансово-правового захисту військовослужбовцям має велике значення для збереження мотивації та професійного потенціалу в армії. Це сприяє залученню та збереженню кваліфікованих кадрів, підвищує ефективність військових операцій та сприяє підтримці військової дисципліни та моралі.
Problem statement. The state-guaranteed rights and freedoms of citizens of Ukraine are extended to military personnel, however, taking into account the importance of their activities, there is an urgent requirement to determine the legal basis for financing special social payments, i.e. fines, guarantees, compensation of rewards, etc., which are established by current legislation in order to protect their social needs. Taking into account the limited public financial resources directed to the social protection of servicemen and the competence of public administration bodies for their appointment and payments, it is urgent to clarify the specifics of the types of social payments and outline the powers for their financing, as a powerful means of the financial and legal protection of servicemen, which is guaranteed the state. The purpose of the work is to analyze the essence and peculiarities of the financial and legal regulation of social payments to military personnel, to formulate the author's definitions, and to prove the need for their legislative implementation as a kind of financial instrument for the social protection of military personnel during the period of martial law, as well as to substantiate the priority ways of improving the competence of the Cabinet of Ministers of Ukraine for their regulation, as a powerful subject of financial and legal protection. Scientific methods employed include the formal-dogmatic method of cognition, which is used for the description and analysis of existing financial-legal norms regulating the right to social benefits as a means of protection; axiological approaches, which are employed to determine the essence of financial-legal protection, including "privileges," "guarantees," and "compensations"; and a gnoseological approach, which is utilized to investigate the legal foundations for the implementation of the Cabinet of Ministers of Ukraine's competence in the financial provision of social benefits to military servicemen. Results. Defined definitions: "benefits", "guarantees" and "compensations", as instruments of financial and legal protection, which have unique characteristics and their proposed legislative regulation, as a powerful measure to meet the special social needs of military personnel in conditions of martial law. Reasoned ways of improving the competence of subjects of financial and legal protection for their implementation. Conclusions. It has been demonstrated that the financial-legal protection of military servicemen aims to ensure their decent financial status and social well-being. This is achieved through the establishment of relevant norms and rules that guarantee the receipt of social benefits, privileges, and compensations. Ensuring adequate financial-legal protection for military servicemen is of great importance for maintaining motivation and professional potential within the military. It contributes to the recruitment and retention of skilled personnel, enhances the effectiveness of military operations, and supports military discipline and morale.
Целью статьи является определение сущности и особенностей финансово-правого регулирования социальных выплат военнослужащим, формулирование авторских дефиниций, и доказательство потребности их законодательного внедрения как своеобразных финансовых инструментов социальной защиты военнослужащих в период военного положения, а также обоснование приоритетных путей усовершенствования компетенции Кабинета Министров Украины по их регулированию как мощного субъекта финансово-правой защиты.

Опис

Ключові слова

Україна, соціальні права, військовослужбовці, пільги, гарантії, компенсації, фінансовий захист, social rights, military servants, benefits, guarantees, compensation, financial protection, Ukraine, Украина, социальные права, военнослужащие, льготы, гарантии, компенсации, финансовая защита

Бібліографічний опис

Ільницький, М. С. Особливі соціальні виплати військовослужбовцям, як об’єкт фінансово-правового захисту [Електронний ресурс] / Ільницький, М. С., Крет, Ю. М. // Форум Права. – 2023. – № 1 (74). – С. 132-140. – Режим доступу: http://doi.org/10.5281/zenodo.7699520.
Ilnytskyi, M. S., & Kret, Yu. M. (2023). Osoblyvi sotsialni vyplaty viyskovosluzhbovtsyam, yak obyekt finansovo-pravovoho zakhystu [Special Social Payments to Military Servants as an Object of Financial and Legal Protection]. Forum Prava, 74(1), 132–140. http://doi.org/10.5281/zenodo.7699520.
Ільницький, М. С., Крет, Ю. М. (2023). Особливі соціальні виплати військовослужбовцям, як об’єкт фінансово-правового захисту. Форум Права, 74(1), 132–140. http://doi.org/10.5281/zenodo.7699520