Перспективи залучення громадян до охорони громадського порядку в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Наше право. - 2020. - № 3. - С. 38-44

Анотація

У статті проаналізовано сучасний стан правового регулювання порядку залучення громадян до охорони громадського порядку в Україні. Відзначено декларативний та безсистемний підхід щодо залучення громадян до охорони правопорядку. Наголошено, що за своєю сутністю діяльність громадських формувань з охорони громадського порядку не може мати ізольований та самостійний характер, а має здійснюватися виключно у співпраці з державними правоохоронними органами. Визначено основні способи стимулювання участі громадян в охороні громадського порядку та визначено перспективи такої діяльності в нашій країні. The article analyzes the current state of legal regulation of the procedure for involving citizens in the protection of public order in Ukraine. A declarative and unsystematic approach to involving citizens in law enforcement. It is emphasized that in essence the activity of public formations on protection public order cannot be isolated and independent, but should be carried out exclusively in cooperation with state law enforcement agencies. The main ways to stimulate citizen participation are identified in the protection of public order and identified prospects for such activities in our country. В статье проанализировано современное состояние правового регулирования порядка привлечения граждан к охране общественного порядка в Украине. Отмечено декларативный и бессистемный подход по привлечению граждан к охраны правопорядка. Отмечено, что по своей сути деятельность общественных формирований по охране общественного порядка не может иметь изолированный и самостоятельный характер, а должно осуществляться исключительно в сотрудничестве с государственными правоохранительными органами. Определены основные способы стимулирования участия граждан в охране общественного порядка и определены перспективы такой деятельности в нашей стране.

Опис

Завальний, М. В. Перспективи залучення громадян до охорони громадського порядку в Україні / Завальний Михайло Володимирович // Наше право. - 2020. - № 3. - С. 38-44. -DOI 10.32782/LAW.2020.3.6.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, охорона громадського порядку, охрана общественного порядка, public order protection, громадські формування, общественные формирования, community formations, правоохоронні органи, правоохранительные органы, law enforcement agencies, правове регулювання, правовое регулирование, legal regulation

Бібліографічний опис